Załącznik nr 1

Statutu Niepublicznej Szkoły Podstawowej „PIANO” w Człuchowie

Szkoły filialnej NSP „PIANO” w Człuchowie Oddział w Chojnicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania

i

Promowania uczniów

w

Niepublicznej Szkole Podstawowej „PIANO”

w Człuchowie

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 256 z 2004 r. poz. 2572 z poźn. zm.)

2. Ustawa Dz.U. z dnia 16 marca 2015 r. poz. 357 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

3. Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca  2014 r. DzU 2014 r. poz. 478 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

4. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm)

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.-przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60) 

6. rozdział 3a Ustawy o systemie oświaty oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017

Wewnątrzszkolny System Oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w ośmioletniej Niepublicznej Szkole Podstawowej „PIANO” w Człuchowie i Szkoły filialnej NSP „PIANO” w Człuchowie Oddział w Chojnicach opracowany zgodnie z wytycznymi określonymi w ustawach i rozporządzeniach wykazanych jak wyżej (pkt 1-4)

 § 1

1. Regulamin ustala zasady oceniania, klasyfikowania oraz promowania uczniów i przeprowadzania egzaminów w ośmioletniej Niepublicznej Szkole Podstawowej „PIANO” w Człuchowie i Szkole filialnej NSP ”PIANO” w Człuchowie Oddział w Chojnice.

2. Do średniej ocen będą wliczone stopnie z religii lub etyki.

INFORMACJE OGÓLNE 

§ 2

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

b) pomoc w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

3.  Oceny dokonują nauczyciele, dając jednocześnie informację rodzicom, wychowawcy klasy oraz Dyrektorowi szkoły o postępach uczniów w nauce.

§ 3

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (opiekunów prawnych),

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

c) bieżące ocenianie, które ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć oraz klasyfikowanie śródroczne,

d) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych,

e) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny z zachowania,

f) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

§ 4

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.

2. Wychowawca klasy informuje uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o zasadach oceniania zachowania.

3. Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych), przekazywane na bieżąco przez dziennik elektroniczny ucznia lub ustnie.

4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów) nauczyciel powinien uzasadnić wystawioną przez siebie ocenę.

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest przechowywana w szkole i udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

§ 5

1. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w miesiącu styczniu.

2. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować pracę ucznia na zajęciach edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych ucznia.

3. Na podstawie pisemnej orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej nauczyciel powinien dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe lub trudności w uczeniu się.

4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyższym, szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez indywidualną pracę nauczyciela z dzieckiem.

5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony/-a".

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń bierze się także pod uwagę jego systematyczny udział w zajęciach oraz aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej.

7. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej może zwolnić ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego.

8. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

9.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASYFIKOWANIE

§ 6

1. Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w § 8, oraz oceny zachowania według zasad określonych w § 13.

2. Klasyfikowanie roczne w klasach I – III Szkoły Podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej opisowej z zajęć obowiązkowych i jednej oceny opisowej z zajęć edukacyjnych dodatkowych, oraz opisowej oceny zachowania. W klasach IV – VIII ocena semestralna oraz końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych z przedmiotu.

3. Na 30 dni przed końcowym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. Wychowawca przekazuje rodzicom za pośrednictwem ucznia, a w przypadku jego nieobecności za pośrednictwem dziennika elektronicznego wykaz przewidywanych ocen. Oceny te nie podlegają zmianie. Termin wystawiania ocen jest ostateczny.

4. W przypadku długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zwrócić się z pisemnym wnioskiem (z uzasadnieniem) do nauczyciela określonego przedmiotu w celu przeprowadzenia procedury zmiany oceny końcoworocznej na wyższą niż proponowana. Nauczyciel wyznacza termin sprawdzianu, z przebiegu którego sporządza protokół. Ostateczna ocena nie może być niższa niż pierwotnie proponowana.

5. W przypadku zagrożenia ucznia oceną niedostateczną wychowawca jest zobowiązany poinformować o tym ucznia i jego rodziców (opiekunów) przynajmniej miesiąc przed końcowym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Na miesiąc przed wystawieniem ocen uczeń i rodzice otrzymują propozycje oceny końcowej, która jednakże może ulec zmianie czyli podwyższeniu lub obniżeniu w ciągu tego miesiąca.

6. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym w klasach I – III i w klasach IV-VIII polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym dla ucznia i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z

zachowania.

OCENIANIE 

§ 7

1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

§ 8

1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz oceny klasyfikacyjne końcoworoczne począwszy od klasy czwartej ustala się w stopniach według następującej skali:

stopień celujący                          6

stopień bardzo dobry                   5

stopień dobry                              4

stopień dostateczny                    3

stopień dopuszczający                2

stopień niedostateczny                1

2. W klasach I-III Szkoły Podstawowej ocena śródroczna i końcoworoczna jest oceną opisową.

3. Ocena bieżąca w klasach I–III jest przekazywana dziecku w postaci informacji o jego pracy i postawach poprzez:

a) informację słowną

b) informację pozawerbalną – gest, mimika

c) symbole obrazkowe i wyrazowe np. typu: „BRAWO!” „STAĆ CIĘ NA WIĘCEJ, ĆWICZ CZĘŚCIEJ", „PRZYKRO MI, NIE NAUCZYŁEŚ SIĘ".

d) informację w dzienniku elektronicznym

4. Rodzice są informowani o bieżących ocenach dziecka przez dziennik elektroniczny ucznia.

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną i roczną ocenę z zachowania.

6. Informacja na temat rozwoju ucznia, jego postępach i ewentualnych problemach w nauce będzie przekazywana rodzicom w czasie spotkań klasowych, konsultacji i semestralnych zebrań.

WYMAGANIA PROGRAMOWE 

§ 9 

Każdy nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany przedstawić na początku roku szkolnego szczegółowe zasady oceniania (kryteria) z danego przedmiotu. Rodzice z kolei są zobowiązani do złożenia pod kryteriami podpisów.

Zasady ogólne dla poszczególnych stopni:

a) ocena niedostateczna:

uczeń nie potrafi wykonać prostych poleceń

nie opanował podstawowych umiejętności, a poważne braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze kształcenie i rozwijanie umiejętności

b) ocena dopuszczająca:

uczeń przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności

ma wiadomości niepełne, ale istnieje możliwość usunięcia braków

c) ocena dostateczna:

uczeń potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji

potrafi samodzielnie wykonać proste zadania

podczas lekcji wykazuje się zadowalającą aktywnością

opanował podstawowe elementy wiadomości programowych, pozwalające mu na zrozumienie najważniejszych zagadnień

d) ocena dobra

uczeń potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji

umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, natomiast zadania trudniejsze wykonuje pod kierunkiem nauczyciela

jest aktywny podczas lekcji

opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym

e) ocena bardzo dobra:

uczeń sprawnie korzysta z dostępnych źródeł informacji

samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela

potrafi powiązać wiedzę z różnych dziedzin

bierze aktywny udział w lekcjach

opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym

f) ocena celująca

uczeń potrafi samodzielnie zdobywać wiadomości w różnych źródłach informacji

systematycznie wzbogaca swoją wiedzę, co ma swoje odzwierciedlenie w ocenach cząstkowych

samodzielnie rozwiązuje problemy zarówno podczas lekcji, jak i w pracy pozalekcyjnej

potrafi uzasadniać swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji

w przypadku przedmiotów artystycznych (muzyka, plastyka) uczeń systematycznie i z zaangażowaniem bierze udział w konkursach i uroczystościach w szkole i poza szkołą. Swoje umiejętności  prezentuje również podczas lekcji

roczną ocenę z przedmiotu może otrzymać tylko uczeń, który z danego przedmiotu otrzymał co najmniej bardzo dobra ocenę semestralną

uczeń celująco wykonuje prace dodatkowe (prezentacje, referaty) w ciągu całego roku szkolnego

laureaci przedmiotowych konkursów wojewódzkich podlegają zasadom kuratoryjnym

uczeń, który osiąga wybitne lub bardzo dobre wyniki (miejsca 1 – 3) w różnorodnych konkursach na poziomie miejskim i ogólnopolskim może również otrzymać ocenę celującą z przedmiotu

uczeń, który posiadł pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania będący efektem samodzielnej pracy wynikającej z indywidualnych zainteresowań,

stopnie sprawdzianów, prac klasowych oraz testów ustala się  według następującej skali:

 

OCENA

ZAPIS LICZBOWY

PRZELICZNIK SKALI PROCENTOWEJ NA OCENĘ

celujący

6

96 % - 100 %

bardzo dobry

5

85 % – 95 %

dobry

4

70 % – 84 %

dostateczny

3

51 % – 69 %

dopuszczający

2

31 % – 50 %

niedostateczny

1

0 % – 30 %

 

 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

§ 10

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w planie nauczania. Warunkiem nieklasyfikowania ucznia jest niemożność ocenienia ucznia z powodu jego nieobecności.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. W przypadku gdy uczeń przeszedł z innego typu szkoły i kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z tego języka, dyrektor, w sytuacji gdy nie ma nauczyciela danego języka obcego, może w skład komisji powołać nauczyciela danego języka obcego zatrudnionego w innej szkole po porozumieniu z dyrektorem tej szkoły

5. Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, skierowaną na piśmie do dyrektora szkoły najpóźniej na dzień przed radą klasyfikacyjną, Dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem (nauczycielami) przedmiotu (przedmiotów) wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego. Termin egzaminu powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

6. W przypadku ucznia nieklasyfikowanego w ostatnim semestrze, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego (do końca sierpnia). Termin egzaminu podaje wychowawca przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje część ustną i pisemną. Pytania (ćwiczenia egzaminacyjne) ustala egzaminator.  Stopień trudności pytań (ćwiczeń) powinien być zróżnicowany i odpowiadać kryteriom ocen zawartych w niniejszym regulaminie. Na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator ustala stopień według skali zamieszczonej w niniejszym regulaminie.

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego musi zawierać: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, ocenę ustaloną w wyniku egzaminu, zwięzłą notatkę z wypowiedzi ustnej ucznia. Praca pisemna ucznia stanowi załącznik do protokołu. Protokół z załącznikami jest załącznikiem do arkusza ocen ucznia.

10. Od oceny niedostatecznej z egzaminu klasyfikacyjnego rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą odwołać się w formie pisemnej w terminie trzech dni od daty egzaminu do Dyrektora Szkoły, który wyznacza termin egzaminu poprawkowego i powołuje komisję egzaminacyjną zgodnie z § 12 pkt 3.

11. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

12.  Od oceny ustalonej przez komisję nie przysługuje odwołanie.

13. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

14. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

15. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 15 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

16. W skład komisji wchodzą:

a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

- dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły- jako przewodniczący komisji

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne,

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

- dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły- jako przewodniczący komisji,

- wychowawca klasy,

- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

- pedagog,

- psycholog,

- przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

18. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

19. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 15 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

20. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

 

 

PROMOWANIE

§ 11

1. Uczeń klasy I – III Szkoły Podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

2. Począwszy od klasy czwartej Szkoły Podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcowe wyższe od stopnia niedostatecznego.

3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. l albo 2, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.

4. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

5. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Powyższe dotyczy również ucznia realizującego obowiązek szkolny lub naukę w formie edukacji domowej. W przypadku tego ucznia nie ustala się oceny z zachowania

8. Uczeń kończy szkołę podstawową:

- jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem ust. 7, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 5;

9. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 6 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, iż zajęcia te realizowane są w klasie programowo wyższej

11. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjna z zachowania.

EGZAMIN POPRAWKOWY

§ 12

1. Począwszy od klasy czwartej, uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne -jako egzaminujący,

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji,

4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

6. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły.

7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

PRZEPROWADZENIE SPRAWDZIANU WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

§ 13

1. Rodzice ucznia mogą zgłosić zastrzeżenie na piśmie do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenie może być zgłoszone w terminie 5 dni od zakończenia zajęć w I semestrze i końca roku szkolnego

2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń uczeń przystępuje do sprawdzianu wiadomości i umiejętności w formie pisemnej i ustnej

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa powyżej, dyrektor uzgadnia z rodzicami

4. Dyrektor szkoły, po ustaleniu zasadności wniosku powołuje komisje w celu przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności i wiadomości

5. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły lub nauczyciel tej szkoły zajmujący inne stanowisko kierownicze, jako przewodniczący tej komisji

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne

c) nauczyciela prowadzący takie same zajęcia edukacyjne

6. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 2 b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własna prośbę. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego te same zajęcia edukacyjne. Jeśli jest to nauczyciel innej szkoły musi to nastąpić za zgoda dyrektora tej szkoły

7. Sprawdzian składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej

8. Ustalona przez komisję semestralna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej oceny na koniec roku szkolnego, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Egzamin taki może zdawać uczeń z jednego przedmiotu lub w uzasadnionych przypadkach z dwóch

9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania i pytania sprawdzające, wynik sprawdzianu i ustalona ocenę, pracę pisemną ucznia oraz zwięzłe informacje o odpowiedziach ucznia

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa powyżej może do niego przystąpić w innym wyznaczonym przez dyrektora terminie 

 

OCENA Z ZACHOWANIA

§ 14

1. Wychowawca klasy zapoznaje uczniów i rodziców z zasadami oceniania i regulaminem zachowania w miesiącu wrześniu (na pierwszym spotkaniu z rodzicami).

2. Wychowawca ustala jedną ocenę z zachowania, która uwzględnia:

stosunek do obowiązków szkolnych i wywiązywanie się z nich,

kulturę osobistą i piękno mowy ojczystej,

okazywanie szacunku innym osobom,

dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

dbałość o honor i tradycje szkoły,

godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

3. Ocena ta nie może mieć wpływu na:

oceny z przedmiotów nauczania,

promowanie ucznia,

ukończenie szkoły.

4. Uczeń pracuje na ocenę z zachowania przez cały rok

5. W klasach I – III ocena z zachowania jest oceną opisową (końcoworoczną).

6. Począwszy od klasy czwartej ustala się następującą skalę zachowania:

wzorowe                           wz

bardzo dobre                     bdb

–  dobre                               db

poprawne                          popr

nieodpowiednie                  ndp

naganne                            ng

7. Na 30 dni przed końcowym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej ocenę z zachowania należy podać do wiadomości uczniów i rodziców (opiekunów prawnych).

8. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia mają obowiązek usprawiedliwić nieobecności w ciągu 7 dni od momentu przyjścia dziecka do szkoły.

9. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po konsultacji z innymi nauczycielami i pracownikami szkoły, biorąc pod uwagę zachowanie ucznia w szkole i w środowisku pozaszkolnym, samoocenę ucznia i uwagi w dzienniku elektronicznym(w zeszycie uwag- wykreślamy).Wychowawca jest osobą podejmującą ostateczną decyzję o ocenie zachowania ucznia.

10. Ocena z zachowania musi uwzględniać indywidualne predyspozycje każdego ucznia, jego warunki środowiskowe. Przy ustalaniu oceny z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub opinii PPP.

11. Ocenę obniżamy o jedną, gdy nastąpi umyślne zniszczenie mienia szkoły,  cudzej własności. Jednocześnie uczeń jest zobowiązany dokonać zadośćuczynienie w formie finansowej za wyrządzoną krzywdę. 

12. Ocenę obniżamy do nieodpowiedniej przy naruszeniu nietykalności osobistej, godności drugiego człowieka i przy stosowaniu  przemocy fizycznej i psychicznej wobec drugiej osoby.

13. Laureaci konkursów przedmiotowych i zwycięzcy zawodów sportowych mogą zostać nagrodzeni ocena celującą z danego przedmiotu i nie ma to wpływu na ocenę z zachowania

14. W przypadku kontrowersji co do proponowanej oceny decydujący głos ma Rada Pedagogiczna (po uprzednim rozpatrzeniu sprawy i głosowaniu). 

15. Ocena z zachowania ustalona na Radzie Pedagogicznej jest oceną ostateczną.

16. Szczegółowe zasady ustalania oceny z zachowani są następujące:

a) zachowanie ucznia ocenia się w czterech kategoriach opisowych oznaczonych cyframi rzymskimi,

b) zadaniem wychowawcy jest wybranie w kolejnych kategoriach takiego zapisu, który najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii wychowawcy, innych nauczycieli, uczniów i innych członków społeczności szkolnej,

17. Szczegółowe zasady ustalania oceny z zachowania są następujące:

a) zachowanie ucznia ocenia się w kategoriach opisowych &14, pkt.2,

b) zadaniem wychowawcy jest wybranie w kolejnych kategoriach takiego zapisu, który najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii wychowawcy, innych nauczycieli, uczniów i innych członków społeczności szkolnej

17. Ustala się następujące kryteria ocen zachowania:

a. ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: − rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, − w zakresie stosunku do obowiązków szkolnych jest w szczególny sposób zaangażowany w ich realizację, − w swoich działaniach wykracza poza wymagania stawiane przez nauczycieli np. udział w akademiach, reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach sportowych, − w zakresie kultury osobistej jest nienagannie grzeczny, uczynny i koleżeński, − stosuje się do wskazówek i poleceń nauczyciela, − wykazuje wysoką kulturę słowa − szanuje i rozwija tradycje szkoły, -nie jest bierny i obojętny w sytuacjach naruszania przez rówieśników zasad bezpieczeństwa i kultury, − wykonuje prace na rzecz klasy, szkoły i środowiska, - nie ma opuszczonych nieusprawiedliwionych godzin, nie spóźnia się na zajęcia szkolne, − ubiera się stosownie na co dzień i podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych, jego wygląd nie budzi zastrzeżeń, -nie ma żadnych nałogów, -jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii i narodowości.

b. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: − rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, − pokonuje samodzielnie napotkane trudności w nauce, − szanuje i rozwija tradycje szkoły, − wykonuje prace na rzecz klasy, szkoły i środowiska, − dopuszcza się 1-3 nieusprawiedliwione godziny, − dba o wygląd zewnętrzny adekwatny do wieku, miejsca i sytuacji (w szczególności strój galowy podczas uroczystości szkolnych), − nie ma żadnych nałogów, -dba o bezpieczeństwo oraz zdrowie swoje i innych, - nie ma uwag dotyczących złamania przez niego zasad kultury osobistej i tolerancji wobec innych,

c. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: − bierze udział w życiu klasy i szkoły, − przejawia właściwy stosunek do mienia szkoły, − zachowuje się kulturalnie i jest koleżeński, − nie sprawia kłopotów wychowawczych i wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych, − dba o wygląd zewnętrzny, − ma od 4 do 10 godzin nieobecnych bez usprawiedliwienia, -zdarzyło się, że uczeń zachował się nietaktownie wobec innych, ale sytuacja więcej nie powtórzyła się, - zwykle szanuje godność i własność swoja i innych, − nie ma żadnych nałogów.

d. ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: − w zakresie kultury osobistej stara się postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego (drobne uchybienia zdarzają się sporadycznie, nie mają charakteru stałego), − ma 11-20 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, − stara się osiągać jak najlepsze wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, − nie zawsze angażuje się w działania prowadzone na terenie klasy i szkoły, nie wykazuje własnej inicjatywy, − ma nienaganny stosunek do nauczycieli, − wygląd zewnętrzny nie budzi zastrzeżeń, - jeden raz stwierdzono, że palił papierosy, ale sytuacja więcej się nie powtórzyła. -naruszanie zasad obowiązujących w szkole miało charakter incydentalny i charakteryzowało się niską szkodliwością dla dobra społeczności szkolnej,

e. ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: − regularnie nie wypełnia obowiązków uczniowskich, − lekceważąco traktuje naukę i nauczycieli, − nie uczestniczy czynnie w lekcjach (często przeszkadza), − przekracza normy zachowania na terenie szkoły i poza nią (pali papierosy, zachowuje się arogancko, jest niekoleżeński i używa wulgarnych wyrazów), − nie wykonuje nałożonych na niego obowiązków, − nie włącza się w życie klasy i przeszkadza w jej działaniu, − nie dba o wygląd zewnętrzny stosowny do wieku, miejsca i sytuacji, − ma 21-30 godzin nieusprawiedliwionych , -nie respektuje regulaminów szkoły − ulega nałogom;

f. ocenę naganna otrzymuje uczeń, który: -lekceważy swoje obowiązki, -nagminnie okazuje brak szacunku dla innych rówieśników, pracowników szkoły i nauczycieli, -nagminnie przeszkadza w zajęciach, -używa wulgaryzmów, -wszedł w konflikt z prawem, -zażywa narkotyki, pije alkohol, pali papierosy, -dewastuje mienie szkoły i innych, - niszczy własność kolegów, - ma ponad 30 nieusprawiedliwionych nieobecności, -nie wykazuje chęci poprawy zachowania

* Stosuje się przelicznik: 3 spóźnienia = 1 godzina nieusprawiedliwiona

 

 

 

 

 

WARUNKI  NIEPROMOWANIA UCZNIA KLAS I-III

 

§ 15

czyli szczegółowy opis „szczególnego przypadku” wspomnianego w rozporządzeniu MEN z dnia 30.04.2007 ze zmianami ostatnimi z dnia10.12.2012 Dz.U.Nr 83poz.562 z późniejszymi zmianami (§ 20 pkt 9).

 

Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Chodzi zatem o uwzględnienie możliwości rozwojowych ucznia, a także o właściwe rozmieszczenie treści nauczania w ramach I etapu edukacyjnego. Edukacja wczesnoszkolna jest procesem rozłożonym na 3 lata nauki szkolnej. Oznacza to, że wiadomości i umiejętności zdobywane przez ucznia w klasie I będą pogłębiane i rozszerzane w klasie II i III.

W związku z tym, iż podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej nie podaje definicji  „szczególnego przypadku” ucznia na żadnym z trzech poziomów kształcenia nauczania początkowego  w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) ustala się następujące kryteria dla poszczególnych poziomów (klas).

Propozycję składa nauczyciel wychowawca w oparciu o swoje doświadczenie, obserwację dziecka i jego dotychczasowe postępy w nauce, a następnie przedstawia radzie pedagogicznej do zatwierdzenia większością głosów.

W myśl tej decyzji promocji do następnej klasy nie otrzymuje uczeń , który nie rokuje na powodzenie w nauce w klasie wyższej, a powtórzenie klasy daje nadzieję i szansę na uzupełnienie jego podstawowych i najważniejszych kompetencji w zakresie  czytania, pisania i liczenia. Powyższą decyzję należy traktować jako rzetelną i kompleksową pomoc uczniowi w nadrobieniu istotnych zaległości w materiale nauczania oraz profilaktykę w zapobieganiu późniejszym globalnym niepowodzeniom szkolnym w starszych klasach.

Powyższe postępowanie  zapobiega także powstawaniu zaburzeń emocjonalnych u dziecka pod nazwą fobii szkolnej, nerwicy szkolnej, niedostosowania społecznego itp. wynikających z braku podstawowych kompetencji edukacyjnych uniemożliwiających przyswajanie wiedzy na wszystkich poziomach edukacyjnych.  Uczeń, który nie opanował podstawowych kompetencji będzie w starszych klasach narażony na nieustającą frustrację, a tym samym zacznie unikać konfrontacji z rzeczywistością szkolną w postaci wagarów czy agresywnego i aspołecznego lub autodestrukcyjnego zachowania.

Dlatego też ten „szczególny przypadek” w WSO dotyczy tylko edukacji polonistycznej i matematycznej.

Oznacza to w praktyce, że dziecko rozpoczynając naukę w klasie IV:

powinno samodzielnie czytać i rozumieć przeczytany tekst,

powinno sprawnie komunikować się w formie pisemnej,

powinno mieć opanowane pojęcie liczby.

Ostateczną decyzję o niepromowaniu ucznia do następnej klasy (jak wyżej zapisano) podejmuje rada pedagogiczna, po stwierdzeniu, że uczeń podlega co najmniej 5 kryteriom opracowanym pod pojęciem „szczególny przypadek”.

 

KLASA I

Uczeń nie otrzymuje promocji do klasy II w następujących warunkach:

edukacja polonistyczna:

nie potrafi w sposób jasny i czytelny komunikować się z otoczeniem (nie słucha wypowiedzi innych, nie dzieli się swoimi spostrzeżeniami, nie sygnalizuje swoich potrzeb społecznych),

nie uczestniczy w rozmowach tematycznych(związanych z życiem rodzinnym, szkolnym, przeczytaną lekturą, obejrzanym spektaklem, filmem itp.),

wymaga ciągłego dyscyplinowania uwagi zewnętrznej (nie korzysta z pakietów edukacyjnych),

nie zna wszystkich liter alfabetu,

głoskuje nie składając w sylaby,

czyta pamięciowo tylko przygotowane krótkie teksty,

nie opanował umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem,

popełnia błędy w pisaniu z pamięci,

pisze nieczytelnie, nie mieści się w liniaturze,

przepisuje z błędami,

pismo stanowi „sałatkę literową” zawierającą liczne błędy (fonetyczne, mylenie liter podobnych graficznie itp.) uniemożliwiającą zrozumienie treści.

edukacja matematyczna:

nie potrafi ustalić równoliczności zbiorów (przy porównywaniu ich),

nie układa poszczególnych elementów w porządku rosnącym lub malejącym,

nie potrafi utworzyć zbiorów wg. podanego kryterium,

nie umie określić kierunków położenia obiektów (prawo – lewo, niżej – wyżej,

nad – pod itp.),

nie ma orientacji przestrzennej (np. lewy górny róg kartki),

nie doprowadza pracy do końca,

nie utożsamia liczb z cyframi,

ma problemy z przeliczaniem zbiorów,

popełnia błędy w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 20,

nie potrafi liczyć na konkretach,

nie opanował dodawania i odejmowania w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiętnego,

nie umie zapisać poprawnie działania matematycznego do konkretnej sytuacji (obrazek, zadanie z treścią, zabawy matematyczne),

nie wykorzystuje wiadomości matematycznych w praktyce (mierzenie, ważenie, liczenie pieniędzy, wiadomości kalendarzowe),

nie rozpoznaje i nie nazywa figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt).

 

KLASA II

Uczeń nie otrzymuje promocji do klasy III  w następujących warunkach:

edukacja polonistyczna:

nie wykazuje zainteresowania tematyką zajęć

związki przyczynowo – skutkowe dostrzega jedynie z pomocą nauczyciela

wymaga dyscyplinowania uwagi zewnętrznej

nie czyta ze zrozumieniem tekstów

nie opanował umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem

popełnia błędy przy przepisywaniu, pisaniu z pamięci i ze słuchu w ramach poznanego i utrwalonego słownictwa

nie potrafi układać i pisać zdań na zadany temat

pismo stanowi „sałatkę literową” zawierającą liczne błędy (fonetyczne, mylenie liter podobnych graficznie itp.) uniemożliwiającą zrozumienie treści

nie rozpoznaje w zdaniach poznanych części mowy

nie umie wyróżnić i nazwać w tekstach zdań oznajmujących, pytających i wykrzyknikowych

edukacja matematyczna:

nie potrafi określić kierunków położenia obiektów (prawo – lewo, niżej – wyżej, nad – pod  itp.)

nie wykazuje orientacji przestrzennej

nie doprowadza pracy do końca

wymaga ciągłego dyscyplinowania uwagi zewnętrznej

popełnia błędy w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 30

nie opanował dodawania i odejmowania w zakresie 30 z przekroczeniem progu dziesiątkowego

nie potrafi zapisać poprawnie działania matematycznego do konkretnego zadania z treścią ( nie rozwiązuje zadań z treścią )

nie wykorzystuje wiadomości matematycznych w różnych sytuacjach praktycznych ( mierzenie, ważenie, liczenie pieniędzy, obliczenia kalendarzowe, zegar )

nie opanował tabliczki mnożenia w zakresie 30

 

KLASA III

Uczeń nie otrzymuje promocji do klasy IV w następujących warunkach:

edukacja polonistyczna:

nie skupia uwagi na wypowiedziach nauczyciela i uczniów,

nie potrafi korzystać z przekazywanych informacji,

wymaga ciągłego dyscyplinowania uwagi zewnętrznej,

nie czyta ze zrozumieniem tekstów,

nie potrafi przeczytać poprawnie i płynnie nowego tekstu,

przygotowany tekst czyta z błędami,

nie potrafi wyszukać w tekście potrzebnych informacji,

posiada ubogi zasób słów,

niechętnie się wypowiada,

pytany odpowiada pojedynczymi wyrazami,

nie przejawia aktywności na zajęciach,

nie posiadł umiejętności wypowiadania się na zadany temat, także poza forum klasy- w obecności tylko nauczyciela,

samodzielnie nie formułuje żadnej wypowiedzi pisemnej (opis, opowiadani, list, notatka),

nie dostrzega różnicy między literą a głoską, nie dzieli wyrazów na sylaby, nie oddziela wyrazów w zdaniu i zdań w tekście,

pismo jest nieczytelne w treści: zawiera liczne błędy tzw. sałatkę literową,

nie dba o poprawność gramatyczną i interpunkcyjną,

popełnia w pisaniu błędy fonetyczne świadczące o nie wyćwiczonej analizie i syntezie słuchowej wyrazów (zniekształca brzmienie wyrazów),

nie wyróżnia w tekście poznanych i utrwalonych części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, liczebnik, przysłówek),

nie umie wyróżnić w tekstach zdań oznajmujących, pytających, wykrzyknikowych i rozkazujących.

 

 

 

edukacja matematyczna:

nie potrafi przeliczać w przód i w tył w zakresie 100,

nie potrafi zapisać cyframi danej liczby,

myli znaki różnicowe przy porównywaniu dowolnych liczb (<, >, =),

popełnia błędy w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100,

nie opanował umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego,

nie utożsamia działań wzajemnie odwrotnych sprawdzając poprawność ich wykonania,

nie opanował tabliczki mnożenia i dzielenia w zakresie 100,

nie rozwiązuje równań jednodziałaniowych z niewiadomą w postaci okienka,

nie rozwiązuje zadań tekstowych,

nie opanował matematycznych wiadomości praktycznych (nie wykorzystuje wiedzy w praktyce),

nie odczytuje i nie zapisuje liczb w systemie rzymskim (od I do XII),

popełnia błędy w obliczeniach kalendarzowych (w tym obliczenia zegarowe),

nie umie obliczyć obwodów kwadratu i prostokąta.

W klasyfikacji rocznej ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym w klasach I – III bierze się pod uwagę jego osiągnięcia edukacyjne z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym dla ucznia i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Niepromowanie ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym w klasach I – III odbywać się może na wniosek rady pedagogicznej( większość głosów) i za zgodą rodzica.