STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH

SYSTEM SKUTECZNEJ INTERWENCJI

 

Dokument wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2024 r. –zarządzenie nr. 1/2023/2024 Dyrektora NSP „PIANO” w Człuchowie.

Podstawa prawna:

 

Wprowadzanie i realizacja standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem będą monitorowane przez wszystkich pracowników NSP „PIANO” w Człuchowie, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu ds. procedur ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, interwencji i weryfikowania standardów ochrony m.in. poprzez obserwację, badania ankietowe, umożliwienie społeczności szkolnej przekazywanie informacji w sposób poufny i zaufany.

1.Standardy podlegają monitorowaniu i modyfikowaniu podczas bieżącej pracy (wg potrzeb szkoły) oraz obowiązkowej weryfikacji co 2 lata.

2. Weryfikację przeprowadza zespół ds. przestrzegania standardów ochrony małoletnich, który ustala:

a) sposoby weryfikacji (np. badania ankietowe, wywiad, rozmowy, uwzględnione wnioski z  monitorowania)

b) terminy jej przeprowadzenia, we współpracy z pracownikami, uczniami i rodzicami, a także innymi osobami, instytucjami (wg potrzeb),

c) wnioski z przeprowadzonej weryfikacji (które powinny zostać udokumentowane pisemnie i  przedstawione pracownikom, uczniom, rodzicom) stanowią wytyczne do podniesienia jakości procedur i działań.

załącznik nr 1- Monitorowanie i weryfikowanie procedur ochrony małoletnich – badanie ankietowe.

3. Zmodyfikowane dokumenty zostają zamieszczone na stronie Niepublicznej Szkoły Podstawowej „PIANO” w Człuchowie, do wglądu w sekretariacie szkoły, przedstawione pracownikom, małoletnim i rodzicom, co zostaje udokumentowane w sposób przyjęty przez dyrektora.

 

Zasady ogólne:

 

 1. Postępowanie w sytuacjach trudnych z udziałem ucznia powinno być prowadzone w możliwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia.

 2. Uczeń i jego rodzice mają prawdo do pełnej informacji o sytuacji i podjętych przez szkołę działaniach ich dotyczących.

 3. Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowanie praw' ucznia jest dyrektor szkoły.

 4. Osobą odpowiedzialną za monitorowanie respektowania praw' ucznia jest pedagog szkolny.

 5. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia pisemnie Sąd Rodzinny lub policję jednocześnie informując rodziców' o poczynionych krokach. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

 6. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art.304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

Spis procedur:

 

 1. Procedury interwencyjne wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem.

 2. Procedury interwencyjne w sytuacji zaistnienia przemocy, kradzieży i niszczenia

mienia,

 1. Procedury podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego.

 2. Procedury bezpiecznego korzystania z Internetu, urządzeń elektronicznych i reagowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia cyberprzemocy.

 3. Procedury ochrony wizerunku i danych osobowych małoletnich,

 4. Procedury reagowania na zjawisko klęski żywiołowej.

 5. Procedury postepowania w przypadku otrzymania telefonu z pogróżkami , informacji podłożenia lub użycia materiałów wybuchowych.

 6. Procedury interwencyjne w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia, nagłego zachorowania i konieczności udzielenia pierwszej pomocy.

 7. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel musi opuścić salę lekcyjną

w trakcie prowadzenia zajęć lekcyjnych.

 1. Procedura zapewniająca bezpieczne relacje między małoletnim a pracownikiem.

 2. Procedury reagowania i działania w przypadku niewłaściwych relacji między małoletnimi.

 3. Procedury reagowania i działań w przypadku niewłaściwych relacji.

XIII. Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia zajęć.

I. PROCEDURY INTERWENCYJNE WOBEC UCZNIÓW ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM.

 

1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, pali papierosy (w tym

e-papierosy, używa tabaki), spożywa alkohol lub inne środków odurzające, bądź przejawia

inne zachowania świadczące o demoralizacji nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

a) Przekazać informację wychowawcy klasy.

b) Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, zobowiązując go do zaniechania

negatywnego zachowania i informując o możliwych konsekwencjach szkolnych i

prawnych. Odnotowuje informację o zajściu w dzienniku lekcyjnym i powiadamia

rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji.

c) W przypadku gdy sytuacja się powtarza, wychowawca informuje pedagoga szkolnego i

dyrektora szkoły. Pedagog szkolny wspólnie z wychowawcą klasy przeprowadzają

rozmowę z rodzicami oraz uczniem, zobowiązując rodziców do szczególnego nadzoru nad

dzieckiem oraz proponując rodzicom konsultację w specjalistycznym punkcie pomocy.

d) W sytuacji gdy rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a informacje

zachowaniu ucznia świadczącym o demoralizacji są wiarygodne, dyrektor szkoły pisemnie

powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję jednocześnie informując rodziców

o podjętych krokach.

 

2. W przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków zmieniających świadomość nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

Powiadomić wychowawcę kasy, dyrektora szkoły-koordynatora i pedagoga szkolnego.

 

a) Odizolować ucznia od reszty klasy, ze względów bezpieczeństwa zapewnić mu opiekę

innego nauczyciela, pedagoga lub psychologa szkolnego.

b) Jeżeli nauczyciel uzna, że wymaga tego stan zdrowia ucznia, powiadamia pielęgniarkę

szkolną.

c) Wychowawca lub pedagog szkolny powiadamia rodziców ucznia i wzywa ich do

natychmiastowego stawienia się w szkole.

d) Wychowawca klasy razem z pedagogiem szkolnym sporządzają notatkę z zajścia, z

dokładnym opisem sytuacji i przedstawiają ją rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia.

e) W przypadku odmowy przyjścia do szkoły rodziców, za zgodą dyrektora szkoły, zostaje

wezwane pogotowie ratunkowe w celu udzielenia pomocy medycznej oraz zawiadomiona

zostaje policja.

f) Konsekwencje zgodnie z obowiązującą hierarchią kar wobec ucznia podejmuje dyrektor

szkoły.

g) Jeśli uczeń po raz pierwszy znalazł się w takiej sytuacji, pedagog szkolny spisuje z nim i

rodzicem kontrakt określający ich obowiązki oraz kieruje rodzica do punktów pomocy lub

oferuje materiały edukacyjne.

h)Natychmiastowe powiadomienie policji jest konieczne w sytuacji, gdy:

 • rodzice ucznia nie chcą go odebrać lub sami są w stanie nietrzeźwym,

 • uczeń zachowuje się agresywnie i stanowi zagrożenie bezpieczeństwa.

 • uczeń zachowuje się w sposób gorszący i nie reaguje na upomnienia.

 

 

3. W przypadku znalezienia na terenie szkoły substancji przypominającej wyglądem

narkotyk, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

 

a) Zabezpieczyć, zachowując środki ostrożności, substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz zniszczeniem do czasu przyjazdu policji. Próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

b) Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły lub jego zastępcę, który wzywa policję.

c) Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

d) Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję oraz

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

 

4. W przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

 

a) W obecności innej osoby (inny nauczyciel, wychowawca, pedagog itp.) prosi ucznia o oddanie

mu podejrzanej substancji, lub pokazanie zawartość torby szkolnej oraz kieszeni, ew. innych

przedmiotów, budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją. Jeżeli

uczeń nie udostępnia substancji nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności

przeszukania odzieży ani teczki ucznia. Próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań

pedagogicznych) ustalić, źródło pochodzenia substancji.

b) O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły lub jego zastępcę i wychowawcę, który

wzywa rodziców (opiekunów prawnych) ucznia do natychmiastowego stawiennictwa w szkole.

c) Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu,

zobowiązany jest przekazać ją policji celem dokonania ekspertyzy. Całe zdarzenie nauczyciel

dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi

spostrzeżeniami.

d) W przypadku odmówienia przez ucznia przekazania substancji, dyrektor szkoły-koordynator

lub zastępca dyrektora wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do

ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję.

e) Konsekwencje zgodnie z obowiązującą hierarchią kar wobec ucznia podejmuje

dyrektor szkoły.

 

 

II. PROCEDURY INTERWENCYJNE W SYTUACJI ZAISTNIENIA PRZEMOCY, KRADZIEŻY LUB NISZCZENIA MIENIA.

1.Procedura postępowania nauczyciela, gdy uczeń jest ofiarą przemocy w szkole.

 

a) Nauczyciel słownie i stanowczo reaguje na zachowanie przemocowe ucznia,

doprowadza do przerwania incydentu, rozdziela i odizolowuje sprawcę i ofiarę. Każdy

pracownik szkoły ma obowiązek pomóc nauczycielowi w doprowadzeniu do przerwania

konfliktu, rozdzieleniu uczniów, odizolowania ofiary i sprawcy.

b) Zgłasza przypadek do wychowawcy, dyrektora/ koordynatora, pedagoga informując o

zdarzeniu i podjętych działaniach.

c) Rozmawia ze sprawcą i ofiarą celem wyjaśnienia okoliczności zajścia. Podczas rozmów z

uczniem, który jest ofiarą przemocy stara się unikać: przypisywania dziecku winy za

zaistniałą sytuację, bagatelizowania problemu dziecka, dawania dobrych rad. Sporządza

szczegółową notatkę z zajścia opisując wszystkie podjęte działania.

d) Wychowawca lub pedagog szkolny informuje rodziców pokrzywdzonego ucznia o

zdarzeniu, poucza ich o możliwości złożenia zawiadomienia w odpowiedniej jednostce

policji. Ustala z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia, możliwości pomocy

krzywdzonemu dziecku.

e) Jeśli doszło do drastycznego naruszenia godności ucznia lub zachodzi podejrzenie

popełnienia czynu karalnego, dyrektor szkoły lub jego zastępca informuje o tym policję.

 

2.Procedura postępowania nauczyciela, gdy uczeń jest sprawcą przemocy w szkole.

 

a) Nauczyciel stanowczo reaguje na agresywne zachowanie, doprowadza do jego przerwania, rozdziela i odizolowuje sprawcę i ofiarę. W uzasadnionych sytuacjach spisuje informacje pozyskane od świadków zajścia, które mogą być pomocne w przekazaniu rodzicom sprawozdania o udziale ich dziecka w krzywdzeniu kolegów. Każdy pracownik szkoły ma obowiązek pomóc nauczycielowi w doprowadzeniu do przerwania konfliktu, rozdzieleniu uczniów, odizolowania ofiary i sprawcy.

b) Zgłasza przypadek do wychowawcy, dyrektora/koordynatora, pedagoga szkolnego.

c) Wychowawca lub pedagog szkolny wzywa rodziców ucznia - sprawcy przemocy, informuje ich o możliwych konsekwencjach prawnych oraz wynikających z regulaminu szkoły.

d)Wychowawca udziela uczniowi upomnienia. Nauczyciel lub wychowawca odnotowują zajście w dzienniku.

d) Jeśli pojedyncze uwagi i upomnienia nie dają efektu, a uczeń jest wciąż agresywny i stosuje przemoc, należy zaproponować rodzicom ucznia skorzystanie ze specjalistycznej pomocy oraz poinformować o możliwości powiadomienia Sądu Rodzinnego. W sytuacji braku zainteresowania ze strony rodziców należy powiadomić Sąd Rodzinny.

e) Gdy ma miejsce zdarzenie o szczególnie drastycznym przebiegu (bójka lub pobicie, rozbój, uszkodzenie ciała) nauczyciel natychmiast informuje wychowawcę, dyrektora szkoły/koordynatora lub jego zastępcę i pedagoga szkolnego, a jeżeli jest taka potrzeba również służby medyczne. Dyrektor szkoły powiadamia policję i wzywa do szkoły rodziców uczniów biorących udział w zajściu.

 

3. Procedura postępowania kiedy nauczyciel jest ofiarą przemocy (znieważenie nauczyciela, upokorzenie).

 

Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w kodeksie karnym.

 

a) Nauczyciel, który jest ofiarą przemocy ze strony uczniów, nie powinien ukrywać tego faktu.

Powinien natomiast ujawnić zdarzenie, porozmawiać z innymi nauczycielami, dyrekcją o

zaistniałej sytuacji związanej z agresją uczniów.

b) Dyrektor szkoły razem z nauczycielem rozmawia z każdym sprawcą przemocy. Każdy uczeń

ponosi indywidualną odpowiedzialność za swoje czyny.

c) Dyrektor wzywa rodziców uczniów, informuje ich o zdarzeniu i konsekwencjach jakie poniesie

ich dziecko w związku z zaistniałą sytuacją.

d) Sprawcy zostają ukarani zgodnie z obowiązującymi w szkole regułami.

e) Jeśli została naruszona godność nauczyciela i zachodzi podejrzenie, że zostało złamane prawo,

nauczyciel powiadamia policję.

 

4. Procedura postępowania nauczyciela, gdy uczeń uniemożliwia prowadzenie zajęć.

 1. Nauczyciel reaguje słownie i stanowczo, informuje ucznia o łamaniu przez niego regulaminu szkoły i wynikających stąd konsekwencjach.

 2. Informuje wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrektora/koordynatora o zaistniałej sytuacji.

 3. Wzywa rodziców ucznia i rozmawia z nimi na temat trudności ucznia o konsekwencjach wynikających w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu szkoły. Zobowiązuje rodziców do wpłynięcia na zmianę zachowania dziecka na zajęciach lekcyjnych.

5. Procedury postepowania nauczyciela w sytuacjach innych zachowań uczniów, które zagrażają bezpieczeństwu ich samych lub innych osób (autoagresja, mówienie o samobójstwie, wyrażanie gróźb pod adresem kolegów i nauczycieli, stosowanie przemocy za pomocą elektronicznych środków przekazu, kontakt z pornografią, posiadanie niebezpiecznych narzędzi, środków pirotechnicznych, itp.)

 

 1. W przypadku stwierdzenia niepokojących lub niezrozumiałych zachowań ucznia, zagrażających jego bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych osób, nauczyciel niezwłocznie powiadamia wychowawcę klasy, dyrektora szkoły.

 2. W razie potrzeby, odizolowuje ucznia i zapewnia mu bezpieczeństwo do czasu przekazania go rodzicom. Sporządza szczegółową notatkę z zajścia opisując niepokojące go objawy zachowania.

 3. Wychowawca wzywa rodziców do szkoły. Wspólnie z pedagogiem przeprowadza rozmowę z rodzicami, przekazując pozyskane informacje oraz ustalając dalszego drogi postępowania z uczniem.

 4. Jeżeli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa szkoła powiadamia policję, natomiast jeśli analiza sytuacji dziecka wskazuje na zaniedbanie rodziców lub jego demoralizację, szkoła przekazuje odpowiednią informację do Sądu Rodzinnego.

 

6. Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży lub zniszczenia mienia przez ucznia.

 1. W przypadku zgłoszenia kradzieży lub zniszczenia mienia nauczyciel stara się ustalić okoliczności zdarzenia, powiadamia pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły' oraz prowadzi we współpracy z pedagogiem postępowanie wyjaśniające.

 

 1. Dyrektor szkoły wzywa rodziców ucznia poszkodowanego, jak i podejrzanego o dokonanie kradzieży lub zniszczenia. Powiadamia rodziców o podjętych przez szkołę działaniach mających na celu wyjaśnienie sprawy. Pedagog szkolny sporządza notatkę z zajścia.

 

 1. W oparciu o Statut Szkoły dyrektor wspólnie z wychowawcą ustala sankcje wobec ucznia który, dopuścił się kradzieży lub dewastacji mienia, przekazuje rodzicom informacje na temat wyciągniętych konsekwencji w stosunku do jego dziecka.

 

 1. W przypadku, gdy wartość kradzieży lub zniszczenia przekracza kwotę zgodną z aktualnym stanem prawnym, sprawa obligatoryjnie jest zgłaszana policji.

 

III. PROCEDURY PODEJMOWANIA INTERWENCJI W SYTUACJACH PODEJRZENIA KRZYWDZENIA LUB POSIADANIA INFORMACJI O KRZYWDZENIU MAŁOLETNIEGO.

 1. Pracownik, po zidentyfikowaniu ryzyka krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego przez pracownika, innego dorosłego, rodziców ucznia, innego małoletniego lub pozyskaniu takiej informacji od innych osób, rodziców, w tym rodziców małoletniego, niezwłocznie interweniuje i zatrzymuje krzywdzenie, następnie informuje o tym dyrektora, koordynatora i wychowawcę oraz sporządza protokół interwencji- załącznik nr 2.

 2. W związku z podejrzeniem ryzyka krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego przez pracownika koordynator lub dyrektor niezwłocznie izoluje małoletniego od potencjalnego sprawcy, zawiadamia policję i podejmuje dodatkowe kroki jako pracodawca (zgodne z Kartą Nauczyciela, Kodeksem pracy, ogólnymi przepisami prawa).

 3. W każdym z przytoczonych przypadków małoletni zostaje niezwłocznie otoczony opieką i wsparciem psychologa szkolnego, wychowawcy oddziału i innych specjalistów wg potrzeb. W przypadku ucznia nie komunikującego się werbalnie, koordynator, wychowawca lub pracownik, który wszczął procedurę interwencji – powiadamia nauczyciela specjalistę, stosującego np. komunikację alternatywną lub zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem.

 4. Koordynator zawiadamia rodziców o incydencie, informuje o stanie małoletniego np. konieczności interwencji medycznej (badania lekarskiego) oraz o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy wobec małoletniego.

 5. W przypadku podejrzenia, że życie małoletniego jest zagrożone lub grozi mu ciężki uszczerbek na zdrowiu, pracownik niezwłocznie informuje odpowiednie służby (policja, pogotowie ratunkowe), dzwoniąc pod numer 112 lub 998, a następnie informuje koordynatora, dyrektora i rodziców oraz uzupełnia wymieniony w kroku 1. dokument.

 6. Kolejne kroki postępowania w tej sytuacji leżą w kompetencjach ww. instytucji. Szkoła obejmuje małoletniego i jego rodziców pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

 7. Po ustaleniu, że problem krzywdzenia nie wymaga sięgnięcia po środki represji karnej wobec rodziny i izolowania od niej dziecka oraz, że nie zachodzi zagrożenie zdrowia lub życia małoletniego, koordynator, w porozumieniu z dyrektorem, organizuje spotkanie z rodzicami małoletniego w obecności: koordynatora, psychologa i pracownika, który zgłosił incydent. Podczas spotkania zostają określone sposoby wsparcia i reagowania z uwagi na sytuację małoletniego. Ze spotkania sporządza się notatkę:

 8. W przypadku, gdy źródłem krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia są rodzice, koordynator i dyrektor, jeżeli zachodzi taka potrzeba, po ocenie sytuacji, powiadamia niezwłocznie właściwe instytucje i organy (policję, sąd rodzinny, ośrodek pomocy społecznej, przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który wdraża procedurę Niebieskie Karty).

 9. Koordynator we współpracy z zespołem nauczycieli i specjalistów pracujących z małoletnim przygotowują propozycję objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną, także we współpracy z instytucjami zewnętrznymi, w tym poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub specjalistyczną, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

 10. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub odmawiają podjęcia działań proponowanych przez szkołę, mimo trudnej sytuacji małoletniego, koordynator lub dyrektor składa niezwłocznie zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do policji, prokuratury lub wniosek o wgląd w sytuację dziecka do sądu rodzinnego, nawiązuje współpracę z pomocą społeczną oraz obejmuje małoletniego pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

 11. W przypadku przemocy rówieśniczej, innych zachowań ryzykownych ze strony małoletnich, pomocą psychologiczno-pedagogiczną i wsparciem należy objąć również uczniów będących jej inicjatorami, biorąc pod uwagę potrzebę współpracy w tym zakresie z instytucjami zewnętrznymi, w tym poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, a także uczniów, którzy byli ewentualnymi świadkami zdarzenia.

 12. W sytuacji, gdy rodzice małoletniego, będącego inicjatorem przemocy i innych zachowań ryzykownych powtarzających się, nie podejmują współpracy ze szkołą, dyrektor lub koordynator, po ocenie stopnia zagrożenia, zawiadamia właściwe instytucje (policję, sąd rodzinny, pomoc społeczną).

 

 

IV. PROCEDURY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU I URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH ORAZ PROCEDURA REAGOWANIA NA ZJAWISKO CYBERPRZEMOCY.

1. W szkole prowadzone są działania, w tym warsztaty i szkolenia, w zakresie profilaktyki oraz umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu. Małoletni korzystają z urządzeń elektronicznych na terenie szkoły pod opieką i nadzorem oraz za zgodą nauczycieli. Szczegółowe zasady korzystania z urządzeń elektronicznych, w tym telefonów komórkowych, zawarte są w statucie szkoły – o czym każdy małoletni i rodzic zostaje poinformowany przez wychowawcę na początku roku szkolnego.

 1. W przypadku stwierdzenia lub powzięcia informacji o występującej cyberprzemocy, pracownicy niezwłocznie reagują:

 • zgłaszając problem koordynatorowi, rodzicom, po ocenie sytuacji przez koordynatora i dyrektora, jeżeli zachodzi potrzeba powiadamiają organy zewnętrzne (policję, sąd rodzinny),

 • sporządzając protokół interwencji-załącznik nr 3.

 • tworząc zespół nauczycieli i specjalistów udzielający pomocy psychologiczno- pedagogicznej pokrzywdzonemu małoletniemu (a także małoletniemu będącym sprawcą) we współpracy z rodzicami ww. małoletnich oraz instytucjami zewnętrznymi (wg potrzeb),

 • w przypadku braku współpracy ze strony rodziców małoletniego podejrzanego lub będącego odpowiedzialnym za cyberprzemoc, koordynator i dyrektor, po dokonaniu oceny sytuacji i poinformowaniu rodziców, jeżeli zachodzi taka konieczność, powiadamiają właściwe instytucje i organy (pomoc społeczną, policję, sąd rodzinny),

 • podejmując działania profilaktyczne uwzględniające pojawiające się problemy związane m.in. z funkcjonowaniem uczniów w sieci Internet, cyberprzemocą we współpracy z instytucjami zewnętrznymi, w tym poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

2. Zabezpieczenie dowodów

Wszystkie dowody powinny być zarejestrowane, zapisane. Trzeba zanotować, kiedy je otrzymano, ich treść, adres e-mail, numer telefonu, adres strony internetowej, na której pojawiły się szkodliwe treści. Pomocny może się okazać nauczyciel informatyki.

3. Działania wobec sprawcy cyberprzemocy

W przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy jest uczniem szkoły, koordynator szkolny powinien podjąć dalsze działania:

 • Przeprowadzenie rozmowy z uczniem – sprawcą o jego zachowaniu.

 • celem rozmowy powinno być ustalenie okoliczności zdarzenia, wspólne zastanowienie się nad przyczynami i próbowanie rozwiązania sytuacji konfliktowej.

 • sprawca powinien dać jasny i zdecydowany komunikat o tym, że szkoła nie akceptuje żadnych form przemocy,

 • należy z uczniem omówić skutki jego postępowania i poinformować o konsekwencjach, jakie mogą zostać wobec niego zastosowane,

 • sprawca powinien zostać zobowiązany do usunięcia szkodliwych materiałów z sieci,

 • ważne jest znalezienie sposobów zadośćuczynienia wobec ofiary cyberprzemocy,

 • jeżeli jest kilku sprawców, należy rozmawiać z każdym osobno,

 • nie konfrontować sprawcy z ofiarą.

 • Powiadomienie rodziców sprawcy i omówienie z nimi zachowania dziecka:

 • rodzice sprawcy powinni być powiadomieni o zdarzeniu, zapoznani z dowodami i decyzją w sprawie dalszego postępowania i podjętych przez szkołę środkach dyscyplinujących wobec ich dziecka,

 • należy ściśle współpracować z rodzicami poprzez ustalenie wspólnych zasad,

 • opracować projekt kontraktu dla dziecka określający zobowiązania wobec ucznia określić konsekwencje nieprzestrzegania wymagań i terminów realizacji zadań zawartych w umowie.

 

 • Objęcie sprawcy pomocą psychologiczno – pedagogiczną, pedagog, wychowawca klasy i nauczyciele:

 • praca z uczniem powinna zmierzać w kierunku pomocy uczniowi w zrozumieniu niewłaściwego zachowania, służyć zmianie postępowania i postawy ucznia,

 • w szczególnym przypadku może być konieczność skierowania na dalsze badania specjalistyczne i terapię.

 

4. Środki dyscyplinarne wobec sprawcy:

 • czasowy zakaz korzystania z komputera czy telefonu i to zarówno w szkole jak i w domu.

 • Stały kontakt z rodzicami ucznia, wsparcie działań szkoły. Calem sankcji powinno być zatrzymanie przemocy, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa poszkodowanemu uczniowi, wzbudzenie w sprawcy refleksji na temat swojego zachowania, pokazanie całej społeczności szkolnej, że cyberprzemoc nie będzie tolerowana.

 • Podejmując decyzję o karze należy brać pod uwagę:

- rozmiar i rangę szkoły,

- czas trwania prześladowania,

- świadomość popełnionego czynu,

- motywację sprawcy,

- rodzaj rozpowszechnionego materiału.

 

5. Działania wobec ofiary cyberprzemocy:

 1. Wsparcie psychiczne przez osobę dorosłą ( wychowawcy, pedagog).

 2. Podczas rozmowy z uczniem, który jest ofiarą cyberprzemocy, należy zapewnić go o tym, że postąpił właściwie, zgłaszając wydarzenie. Powinno mu się powiedzieć, że rozumie się, w jak trudnej sytuacji jest i zapewnić go, że nikt nie ma prawa tak się wobec niego zachowywać. Ważne jest stanowcze zapewnienie, że szkoła nigdy nie będzie tolerowała aktów przemocy. Podczas rozmowy bardzo ważna jest obserwacja dziecka i zwrócenie uwagi na jego pozawerbalne zachowanie (zażenowanie, smutek, poczucie winy).

6. Ochrona świadków, którzy zgłaszają zdarzenie.

Wszystkie działania powinny być tak prowadzone, aby zapewniały bezpieczeństwo nie tylko ofierze, ale i świadkom cyberprzemocy. Postępowanie powinno być prowadzone w sposób dyskretny i poufny. Świadka należy zapewnić o dyskrecji i nie ujawniać jego danych osobowych (chyba, że na wniosek policji).

7. Notatka służbowa.

Pedagog szkolny zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej z rozmów ze sprawcą, poszkodowanym, ich rodzicami oraz świadkami zdarzenia. Jeżeli rozmowa była prowadzona np. w obecności innego nauczyciela, powinien od również podpisać notatkę. Zabezpieczone dowody powinny być załączone do dokumentacji.

8. Zawiadomienie sądu rodzinnego i policji.

Gdy rodzice odmawiają współpracy ze szkołą, a sprawca nie zaniechał dotychczasowego postępowania, należy powiadomić sąd rodzinny. Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta dostępne środki, a uczeń nie wykazuje poprawy zachowania. W przypadku bardzo drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa dyrektor szkoły w porozumieniu z pedagogiem szkolnym zgłasza ten fakt policji, która prowadzi dalsze działania.

 

V. PROCEDURY OCHRONY WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH MAŁOLETNICH.

Dane osobowe małoletniego podlegają ochronie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w przypadku swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. Szkoła przestrzega i monitoruje przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych małoletnich.

2. Wymagana jest pisemna zgoda rodziców małoletnich na robienie/publikowanie zdjęć, nagrań.

3. W przypadku podejrzenia niewłaściwego rozpowszechniania wizerunku, danych osobowych, w tym danych wrażliwych, dyrektor niezwłocznie rejestruje i zgłasza zdarzenie Inspektorowi Ochrony Danych.

 

VI. PROCEDURY REAGOWANIA NA ZJAWISKO KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ.

 1. Nauczyciel, który zaobserwuje lub uzyska od innych informację potwierdzającą sytuacje związane ze zjawiskami klęską żywiołowej, ma obowiązek:

 2. Przebywania z uczniami do czasu rozwiązania sytuacji.

 3. Natychmiastowego powiadomienia dyrektora szkoły.

 4. Wyprowadzenie uczniów z miejsca zagrożenia.

 5. Udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym uczniom.

 6. W miarę możliwości usunięcia skutków zagrożenia.

 7. Równolegle do działań nauczyciela zawartych w pkt. 3,4,5 – dyrektor wdraża stosowne procedury dotyczące postępowania w powyższych sytuacjach:

 8. - powiadomienia o zdarzeniu Policję, a także – stosowanie do rodzaju materiałów lub trujących substancji – straż pożarną,

 9. - powiadamia on organ prowadzący szkołę oraz organ nadzoru pedagogicznego.

 

VII. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA TELEFONU Z POGRÓŻKAMI , INFORMACJI UŻYCIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH.

 1. Nauczyciel, który odebrał telefon z pogróżkami powinien:

 2. Prowadzić rozmowę w sposób umożliwiających uzyskanie jak największej ilości informacji dotyczących zagrożenia oraz zapamiętać istotne dla zdarzenia informacje – czas trwania rozmowy, dokładna treść, spostrzeżenia, co do charakterystyki osoby dzwoniącej.

 3. Natychmiast powiadomić dyrektora szkoły.

 4. Dyrektor lub osoba upoważniona powiadamia Policję, straż pożarną i pogotowie ratunkowe.

 5. Pozostać, jak i inni nauczyciele, z uczniami do wyjaśnienia sprawy.

 6. Dyrektor o zaistniałej sytuacji powiadamia organ prowadzący szkołę oraz nadzór pedagogiczny.

 

VIII. PROCEDURY INTERWENCYJNE W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA, NAGŁEGO ZACHOROWANIA I KONIECZNOŚCI UDZIELENIA PIERWSZEJ POMOCY.

W czasie zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych, przerw śródlekcyjnych, wycieczek pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie ucznia ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, nauczyciel dyżurujący, opiekun wycieczki. Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący ma obowiązek sprawdzić, czy sprzęt sportowy, urządzenia techniczne, pomoce naukowe oraz inne narzędzia wykorzystywane w czasie zajęć, a także pomieszczenie lekcyjne nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa dla ucznia. Jeżeli stan techniczny budzi zastrzeżenia, nauczyciel lub inna osoba prowadząca zajęcia nie ma prawa z nich korzystać w pracy z uczniem. O zaistniałym zagrożeniu prowadzący zajęcia natychmiast powiadamia dyrektora szkoły.

 1. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia lekkiego wypadku ucznia nie wymagającego interwencji lekarza (powierzchowne zranienia, otarcia naskórka, stłuczenia, itp.)

 1. Po stwierdzeniu zdarzenia należy ucznia odprowadzić do gabinetu pielęgniarki szkolnej celem udzielenia pierwszej pomocy.

 2. W razie nieobecności pielęgniarki ucznia należy odprowadzić do sekretariatu szkoły, gdzie pomocy udziela osoba mająca przeszkolenie w tym zakresie.

 3. O zdarzeniu i jego przyczynach nauczyciel informuje dyrektora szkoły.

 4. Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność użytych narzędzi, nauczyciel natychmiast wycofuje je z użytkowania.

 5. Osoba udzielająca pierwszej pomocy powinna upewnić się, czy uczeń nie jest chory na hemofilię lub cukrzycę, bądź inną chorobę mogącą w połączeniu z urazem stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia.

 6. Zdarzenia powyższe nie wymagają wpisu do rejestru wypadków oraz spisania protokołu powypadkowego.

 

2. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia wymagającego interwencji lekarza

 1. Po stwierdzeniu, że wypadek, któremu uległ uczeń, wymaga specjalistycznej pomocy, należy doprowadzić ucznia do gabinetu pielęgniarki szkolnej lub wezwać ją na miejsca zdarzenia.

 2. W razie nieobecności pielęgniarki szkolnej należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe oraz powiadomić o zdarzeniu dyrektora szkoły.

 3. Do czasu przybycia pielęgniarki lub pogotowia ratunkowego osoby przeszkolone w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie ucznia.

 4. Dyrektor szkoły lub wicedyrektor powiadamia o wypadku rodziców (opiekunów prawnych) ucznia.

 5. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba zawiadamia o wypadku: społecznego inspektora pracy, organ prowadzący szkołę, radę rodziców.

 6. Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję badającą przyczyny jego powstania. Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi zawierać wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń.

 7. Wypadek jest wpisywany do rejestru wypadków.

3. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała lub ze skutkiem śmiertelnym

 1. W sytuacji, kiedy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia osoby przeszkolone w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie ucznia.

 2. Jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej, nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne zabezpiecza miejsce zdarzenia i natychmiast wzywa na jego miejsce policję oraz dyrektora szkoły7.

 3. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba niezwłocznie informuje o zdarzeniu rodziców (opiekunów prawnych), policję i prokuraturę, organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego (kuratorium).

 4. Do czasu przybycia policji teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak, by było możliwe pełne ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia.

 5. Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję badającą przyczyny jego powstania. Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi zawierać wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń.

 6. Wypadek jest wpisywany do rejestru wypadków.

4. Procedura udzielania uczniom pierwszej pomocy przedlekarskiej

 1. Pierwszej pomocy przedlekarskiej udziela uczniom głównie wykwalifikowana pielęgniarka szkolna.

 2. Pod nieobecność wykwalifikowanej pielęgniarki szkolnej pomocy uczniom udziela wychowawca klasy, nauczyciel prowadzący zajęcia lub inny pracownik szkoły7.

 3. Pierwsza pomoc przedlekarska w przypadku osób nie posiadających kwalifikacji medycznych ogranicza się do wykonania opatrunku, ułożenia dziecka w odpowiedniej pozycji, wykonania sztucznego oddychania oraz masażu serca, niedopuszczenia do sytuacji zagrożenia życia.

 4. Podanie jakiegokolwiek doustnego środka farmakologicznego jest dopuszczalne tylko i wyłącznie po konsultacji z rodzicem (opiekunem prawnym ) dziecka lub lekarzem.

 5. W sytuacji udzielania pomocy przez nauczyciela prowadzącego w tym samym czasie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze lub opiekuńcze z większą grupą uczniów' jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych uczniów (według procedury D.).

 6. W przypadku małej skuteczności udzielanej pomocy należy bezzwłocznie poinformować dyrektora szkoły. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba natychmiast powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) ucznia oraz, w razie konieczności, pogotowie ratunkowe.

 7. Po przybyciu do szkoły rodzice (opiekunowie prawni) lub lekarz pogotowia ratunkowego przejmują odpowiedzialność za dziecko. Szkoła udziela tym osobom wszelkiej koniecznej pomocy.

IX. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL MUSI OPUŚCIĆ SALĘ LEKCYJNĄ W TRAKCIE PROWADZENIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

 

 

 1. W sytuacji, kiedy nauczyciel musi opuścić salę lekcyjną podczas trwania zajęć dydaktycznych jest on zobowiązany do zapewnienia uczniom opieki poprzez zwrócenie się z prośbą w formie telefonicznej ewentualnie poprzez ucznia, o kontrolę nad klasą, do sekretariatu szkoły i powiadomienia dyrektora o zaistniałej sytuacji. Dyrektor szkoły wyznaczy do opieki innego nauczyciela lub pedagoga.

 2. Pozostawienie uczniów bez opieki, nawet na krótką chwilę jest niedopuszczalne!

 

 

X. PROCEDURY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNE RELACJE MIĘDZY MAŁOLETNIM A PRACOWNIKIEM SZKOŁY.

Pracownicy szkoły posiadają wiedzę i niezwłocznie reagują na czynniki ryzyka krzywdzenia małoletnich. Poznaj i stosuj procedurę zapewniającą bezpieczne relacje między małoletnim a pracownikami.

1. W związku z dostrzeżeniem czynników ryzyka pracownik niezwłocznie informuje dyrektora, koordynatora, rodziców i zostaje wdrożona Procedura podejmowania interwencji w sytuacji krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego.

2. Każdy pracownik:

 1. docenia i szanuje, uwzględnia potrzeby i działa w interesie małoletniego,

 2. nie stosuje żadnej z form przemocy, nie faworyzuje nikogo,

 3. ujawnia dane wrażliwe i inne informacje dotyczące dziecka tylko osobom uprawnionym, gdy wynika to z sytuacji małoletniego,

 4. nie nawiązuje żadnych relacji romantycznych, seksualnych, ani innych o niewłaściwym charakterze (w tym uwagi, żarty, zachowania, gesty lub udostępnianie małoletnim nieodpowiednich treści, substancji psychoaktywnych).

 5. reaguje niezwłocznie, zgodnie z przyjętymi procedurami, na niewłaściwe zachowania innych wobec małoletniego.

3. Pracownicy monitorują sytuację i udzielają wsparcia:

 1. małoletniemu, wobec którego zaistniało podejrzenie krzywdzenia lub skrzywdzenie, jego rodzinie,

 2. innym uczniom będącymi świadkami przemocy,

 3. małoletniemu, który jest podejrzany o krzywdzenie lub krzywdził innego małoletniego.

4. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego zostały ujęte w Procedurze podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego.

 

 

XI. PROCEDURY REAGOWANIA I DZIAŁAŃ WPRZYPADKU NIEWŁAŚCIWYCH RELACJI MIĘDZY MAŁOLETNIMI.

Małoletni, który czuje się pokrzywdzony przez innych, w tym małoletnich, zgłasza ten fakt każdemu pracownikowi szkoły lub koordynatorowi.

1. Wszelkie przejawy przemocy, agresji, w tym fizycznej, powinny być niezwłocznie przerwane przez pracownika lub inne osoby będące świadkami incydentu. Pracownik po powzięciu informacji i zawiadomieniu koordynatora i dyrektora oraz rodziców małoletniego, sporządza protokół interwencji.

2. Zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z małoletnim podejmuje niezwłocznie działania mające na celu zniwelowanie przejawów agresji i przemocy, a także wszelkich niewłaściwych zachowań małoletnich we współpracy z instytucjami, organizacjami udzielającymi pomocy dzieciom i młodzieży, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi.

3. Jeżeli dyrektor we współpracy z koordynatorem i zespołem nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, stwierdzi konieczność, wówczas powiadamia organy zewnętrzne (instytucje pomocy społecznej, policję, sąd rodzinny) o zaistniałej sytuacji oraz potrzebie, np. wglądu w sytuację rodzinną dziecka.

4. Koordynator we współpracy z wychowawcą, pracownikiem, który stwierdził zagrożenie lub wystąpienie krzywdzenia małoletniego, nauczycielami specjalistami (wg potrzeb) organizuje spotkanie z rodzicami małoletniego (przedstawia ustalone przez ww. zespół formy i zadania  pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którą ma zostać objęty małoletni). O objęciu małoletniego, który jest podejrzany lub dopuścił się krzywdzenia innego małoletniego, i ustalonych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla niego zostają powiadomieni jego rodzice na odrębnym spotkaniu.

5. W przypadku braku współpracy rodziców, ucznia podejrzanego o krzywdzenie lub krzywdzącego małoletniego, ze szkołą - dyrektor we współpracy z koordynatorem, podejmuje, po ocenie sytuacji, decyzję o ewentualnym zawiadomieniu organów zewnętrznych (pomocy społecznej, policji, sądu rodzinnego).

6. Szkoła prowadzi działania wychowawczo-profilaktyczne (uwzględnione w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły) w celu zapobiegania i uświadamiania niewłaściwych zachowań, przemocy, innych form krzywdzenia małoletnich.

 

XII. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU SAMOWOLNEGO OPUSZCZENIA ZAJĘĆ.

Gdy uczeń samowolnie opuści zajęcia musisz podjąć odpowiednie kroki, w celu ustalenia przyczyny nieobecności. W pierwszym rzędzie skontaktuj się z rodzicami.

1. Wychowawca telefonicznie powiadamia rodziców/opiekunów prawnych ucznia o nieobecności w celu ustalenia jej przyczyny. Wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

2. Na wniosek rodzica/opiekuna wychowawca usprawiedliwia nieobecność ucznia w szkole (o ile nie minął ustalony termin do jej usprawiedliwienia).

3. Jeżeli rodzic nie wiedział o nieobecności ucznia, wychowawca pozostawia w dzienniku szkolnym nieobecność nieusprawiedliwioną.

4. Gdy brak jest kontaktu z rodzicami ucznia, wyślij pisemne zawiadomienie do rodziców/opiekunów prawnych ucznia informujące o nieobecności ucznia w szkole, a więc nierealizowaniu przez niego obowiązku szkolnego lub nauki i wyznacz im termin stawienia się w szkole.

5. W przypadku powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia, wychowawca powiadamia o tym pedagoga/psychologa szkolnego.

6. W obecności pedagoga i wychowawcy, porozmawiaj z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia. Przedstaw im jakie konsekwencje może ponieść uczeń oraz jakie konsekwencje mogą być wyciągnięte wobec nich, gdy uczeń nie będzie realizował obowiązku szkolnego.

7. W przypadku dalszych nieobecności zastosuj wobec ucznia kary przewidziane w statucie szkoły.

8. Jeżeli, mimo podjętych działań, uczeń nadal wagaruje, powiadom pisemnie kolejno:

 • Kuratora zawodowego, jeżeli uczeń jest pod kuratelą,

 • Policję - wydział nieletnich,

 • Sąd rodzinny

 

Do wiadomości:

 1. Sekretariat szkoły

 2. Nauczyciele

 3. Pedagog specjalny

 4. Pedagog szkolny

 5. Rady klasowe rodziców