W Szkole realizuje się:

  • zajęcia obowiązkowe wynikające z ramowych planów nauczania Ministra Edukacji Narodowej;
  • zajęcia dodatkowe zgodne z potrzebami uczniów i ich rodziców (rytmika, balet, język angielski);
  • zajęcia pozalekcyjne (taniec towarzyski,kółko plastyczne, kółko szachowe, Ognisko Muzyczne);
  • zajęcia indywidualne wynikające z obserwacji pedagogiczno-psychologicznej nauczycieli i pedagoga szkolnego oraz (w razie potrzeby) opinii poradni psychologiczno - pedagogiczno (m.in. logopedyczne, wyrównawcze, kompensacyjne);
  • zajęcia świetlicowe.