Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc podania będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „PIANO” oraz Przedszkola Muzycznego „PIANO”.

Warunkiem rozpoczęcia rekrutacji jest wypełnienie kwestionariusza i złożenie go w sekretariacie Szkoły.

Decyzja o przyjęciu dziecka do Szkoły wydawana jest przez Dyrektora Szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku przyjęcia dziecka do klasy II i programowo wyższej Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do dostarczenia świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz opinii z poprzedniej szkoły.

Dyrektor zawiadamia telefonicznie rodziców o zakończeniu procesu rekrutacji.

Po spełnieniu w/w warunków dziecko zostaje wpisane na listę uczniów i proces rekrutacji ulega zakończeniu.

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły –  (PDF do pobrania)   Pobierz

Wniosek o przyjęcie do szkoły - (DOC do pobrania)   Pobierz