Jednym z głównych celów Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Piano” w Człuchowie jest zapewnienie kontynuacji nauki dzieciom, absolwentom Niepublicznego Przedszkola Muzycznego „Piano” w Człuchowie. Szkoła jest otwarta na wszystkie inne dzieci pragnące uczyć się w niej.

W Szkole panuje atmosfera przyjaźni i wzajemnej akceptacji, a uczniowie czują się w niej pewnie i bezpiecznie. Zajęcia prowadzi się tak, by każdy uczeń mógł osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości.

 

Jesteśmy szkołą, która:

 • zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów uwzględniając ich indywidualne potrzeby i możliwości,
 • rozwija uzdolnienia i zainteresowania uczniów poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i udział w różnorodnych konkursach,
 • upowszechnia zdrowy styl życia kształtując postawy prozdrowotne i proekologiczne,
 • wychowuje w duchu patriotyzmu,
 • dąży do integracji społeczności uczniowskiej,
 • dba o właściwy klimat sprzyjający twórczej i efektywnej pracy,
 • jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli,
 • wspomaga rodziców i opiekunów w procesie kształcenia i wychowania,
 • koordynuje oddziaływania wychowawcze naszej placówki i domu rodzinnego,
 • gwarantuje prowadzenie zajęć przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

 

Misją naszej szkoły jest wychowanie dziecka kreatywnego, świadomie dokonującego wyborów, wrażliwego i otwartego na środowisko naturalne i społeczne, odpowiedzialnego, prawego, krytycznego, tolerancyjnego i zdolnego do współdziałania.

Nasz absolwent będzie dobrze przygotowany do kolejnego etapu kształcenia.

 

WIZJA ROZWOJU SZKOŁY

 

Nasza szkoła jest miejscem przyjaznym, bezpiecznym, a jej działalność ukierunkowana jest na ucznia i jego potrzeby.

Zadaniem naszej szkoły jest: 

 • wychowanie człowieka kulturalnego, świadomego swoich wyborów, umiejącego zachować się w różnych sytuacjach szkolnych 
 • i pozaszkolnych, 
 • aktywna współpraca z domem rodzinnym uczniów,
 • budowanie szkoły bezpiecznej, przyjaznej uczniom i rodzicom,
 • kształtowanie u uczniów postaw demokracji i samorządności,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym, 
 • unowocześnianie bazy szkolnej,
 • organizowanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,  
 • propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej i rozwijanie tożsamości narodowej,  
 • wszechstronny i permanentny rozwój kadry pedagogicznej. 

 

Spodziewane efekty:

 • Wysoka jakość pracy szkoły. 
 • Wszechstronne kształcenie uczniów. 
 • Osiąganie sukcesów edukacyjnych przez każdego ucznia na miarę jego możliwości. 
 • Rozwój zainteresowań, uzdolnień, kreatywności, i odpowiedzialności.
 • umiejętność korzystania przez uczniów ze zdobytej wiedzy. 
 • Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania na wszystkich zajęciach.
 •  Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka. 
 • Współgospodarzenie szkołą przez nauczycieli, rodziców i uczniów.
 • Funkcjonowanie w szkole sprawnego systemu zarządzania i komunikowania się.
 • Tworzenie środowiska przyjaznego uczeniu się dzięki jasno określonym wymaganiom edukacyjnym oraz motywującym systemem oceniania.
 • Rozwijanie kompetencji uczniów i przygotowywanie ich do życia w społeczeństwie informacyjnym.
 • Zapewnienie uczniom podstaw do realizacji aspiracji oraz zdobywania wysokich lokat w różnorodnych konkursach.
 • Osiągnięcie wysokich standardów edukacyjnych. 
 • Prezentowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, promowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałania agresji, kształtowanie obowiązkowości, odpowiedzialności za własne czyny, samokrytycyzmu i samodzielności, poczucia sprawiedliwości i tolerancji, otwartości na drugiego człowieka, szanowania dóbr kultury i przyrody. 
 • Włączanie wszystkich organizacji działających na terenie szkoły do aktywnej współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz pozyskiwanie sojuszników i sponsorów dla realizacji zamierzonych działań. 
 • Prezentowanie osiągnięć uczniów w środowisku, które jest formą promocji szkoły. 
 • Zapewnienie bezpiecznego i przyjaznego środowiska nauki. 
 • Rozpoznawanie przez Nauczycieli, na bieżąco potrzeb i problemów uczniów. 
 • Organizowanie przez Szkołę pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz skutecznych działań w zakresie opieki i niesienia pomocy.
 • Zapewnienie specjalistycznej Kadry pedagogicznej posiadającej odpowiednie przygotowanie do kształcenia uczniów oraz systematycznie podwyższającej swoje kwalifikacje.