PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ „PIANO” WC ZŁUCHOWIE
SZKOŁY FILIALNEJ NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ "PIANO" W CZŁUCHOWIE ODDZIAŁ W CHOJNICACH

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

CEL:

 • UCZEŃ POZNAJE ZASADY WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA I STARA SIĘ POSTĘPOWAĆ WEDŁUG NICH,

 • UCZEŃ STARA SIĘ UNIKAĆ ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W JEGO OTOCZENIU,

 • UCZEŃ UMIE ZACHOWAĆ SIĘ W SYTUACJI ZAGROŻENIA;

EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH:

Uczeń:

 • szanuje osoby, z którymi się spotyka (bez względu na ich wiek, płeć, rasę, wyznanie, stan zdrowia, wykonywany zawód) - okazuje im to zarówno w słowach, jak i w działaniu,

 • stosuje w praktyce zwroty grzecznościowe,

 • płynnie się wysławia, w jasny sposób wyraża swoje myśli, budując wypowiedź nie używa zwrotów powszechnie uznawanych za wulgarne,

 • ma świadomość zagrożeń, z jakimi może się spotkać w swoim najbliższym otoczeniu,

 • wie, jak zachować się w sytuacji kryzysowej,

 • zna symbole narodowe oraz regionalne - odnosi się do nich z należytym szacunkiem,

 • aktywnie uczestniczy w kultywowaniu tradycji państwa, regionu oraz szkoły,

 • potrafi dobrze się zachowywać w szkole i poza nią,


 • świadomie dba o swój stan zdrowia;

 • poznaje własne zasoby, m. in. zainteresowania, zdolności i uzdolnienia; mocne i słabe strony jako potencjalne obszary rozwoju, ograniczenia, kompetencje (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycje zawodowych, stan zdrowia;

 • poznaje świat zawodów i rynek pracy, m. in. poznaje zawody i uczy się, wyszukiwać oraz przetwarzać informacje o zawodach;

 • wie, że człowiek uczy się przez całe życie;

 • planuje własny rozwój i podejmuje pierwsze decyzje edukacyjno-zawodowe;

 • respektuje reguły wzajemnego szacunku w cyberprzestrzeni,

 • respektuje reguły sanitarne..


METODY PRACY:

 • gry i zabawy,

 • dyskusje na forum grupy,

 • scenki rodzajowe oraz symulacje,

 • twórczość artystyczna dzieci (muzyczna, techniczna, plastyczna, teatralna, pisarska etc.),

 • dramaterapia,

 • treningi umiejętności (w tym kompetencji społecznych oraz emocjonalnych),

 • warsztaty poznawczo-doskonalące,

 • wycieczki tematyczne oraz turystyczno krajoznawcze,

 • wyjazdy śródroczne;FORMY PRACY:

 • praca indywidualna,

 • praca zespołowa;

Obszary i cele

Sposób realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

Ewaluacja

Dziecko w rodzinie i grupie rówieśniczej:

 • kształtowanie prawidłowych relacji między szkołą a uczniem i jego rodziną (opiekunami),

 • wsparcie dla rodziny jako środowiska dostarczającego dziecku wzorów zachowań,

 • pobudzanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej i klasowej,

 • kształtowanie oraz doskonalenie umiejętności prawidłowego sygnalizowania swoich potrzeb przez ucznia,

 • kształtowanie i doskonalenie umiejętności oceny własnych możliwości przez ucznia,

 • współtworzenie, a w konsekwencji respektowanie przez ucznia norm grupowych,

 • wzbudzanie u ucznia poczucia współodpowiedzialności za działania grupy;

 

 

 

 • zebrania z rodzicami,

 • spotkania indywidualne z uczniami oraz rodzicami,

 • spotkania integracyjne dla społeczności szkolnej,

 • wspólne organizowanie imprez oraz uroczystości szkolnych (klasowych),

 • organizowanie wycieczek oraz wyjazdów,

 • konstruktywne rozwiązywanie problemów i konfliktów klasowych oraz szkolnych przy pomocy technik TOC,

 • wspólne (wraz z uczniami) budowanie regulaminów oraz zbiorów zasad postępowania
  w klasie i świetlicy,

 • aktywne uczestnictwo w projekcie Duże sprawy w małych głowach;

cały rok

 • Dyrektor placówki,

 • wychowawcy klas,

 • wychowawcy świetlicy,

 • pedagog szkolny,

 • pedagog specjalny,

 • psycholog szkolny;

 • obserwacja,

 • techniki socjometr-yczne;

Normy dobrego zachowania:

 • zapoznanie uczniów z regulaminem szkoły,

 • kształtowanie tolerancyjnej postawy oraz szacunku wobec drugiego człowieka,

 • pobudzanie u dzieci potrzeby stosowania zwrotów grzecznościowych;

 

 

 • pogadanki i rozmowy,

 • drama i zajęcia teatralne,

 • korzystanie podczas zajęć z literatury propagującej właściwe reakcje oraz sposoby postępowania, a także zachowania wobec innych osób,

 • organizowanie akcji charytatywnych, m. in. zbiórek nakrętek;

cały rok

 • Dyrektor placówki,

 • wychowawcy klas,

 • wychowawcy świetlicy,

 • pedagog szkolny,

 • pedagog specjalny,

 • psycholog szkolny;

 • obserwacja;

Zachowanie się w sytuacjach trudnych:

 • nauka rozumienia pojęć (stosownie do wieku i możliwości ucznia): norma, prawo, obowiązek, godność, tolerancja,

 • kształtowanie świadomości własnych praw,

 • zaznajomienie z instytucjami pomocowymi,

 • nauka rozróżnienia dobra i zła,

 • trening umiejętności interpersonalnych - kształtowanie postawy asertywnej,

 • pobudzanie czujności w sytuacji kryzysowej;

 • uświadomienie sensu regulaminów
  i zasad bezpieczeństwa oraz rozwijanie umiejętności ich zastosowania;

 

 

 • scenki sytuacyjne oraz drama,

 • rozmowy,

 • techniki twórcze oraz artystyczne, np. terapia poprzez sztukę,

 • spotkania z przedstawicielami służb publicznych,

 • realizacja zadań przewidzianych w Planie Pracy Świetlicy Szkolnej (np. Dzień Bezpiecznego Internetu, Dzień Dziecka),

 • zajęcia profilaktyczno-wychowawcze,

 • Trening Zastępowania Agresji,

 • Trening asertywności;

cały rok

 • pedagog szkolny,

 • pedagog specjalny,

 • psycholog szkolny,

 • wychowawcy klas,

 • nauczyciele przedmiotowi,

 • wychowawcy świetlicy;

 • obserwacja,

 • przegląd twórczości;

Edukacja prozdrowotna
i proekologiczna:

 • kształtowanie nawyku dbania
  o higienę osobistą i właściwe odżywianie,

 • kształtowanie świadomości oraz higieny cyfrowej,

 • propagowanie aktywności fizycznej,

 • zaznajomienie z profilaktyką
  i możliwościami leczenia niektórych chorób,

 • uświadomienie zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi, m.in. grypą, szczególnie jej nowymi odmianami, jak np. grypą oraz chorobą COVID-19,

 • uświadomienie zasad szczególnego dbania o zdrowie i higienę
  w dobie chorób cywilizacyjnych,

 • wprowadzenie w profilaktykę chorób nowotworowych, psychicznyh grypy przez propagowanie właściwych zachowań oraz informowanie dzieci o ryzykownych skutkach niewłaściwych zachowań,

 • ostrzeganie przed środkami niewiadomego pochodzenia,

 • pobudzanie świadomości ekologicznej,

 • kształtowanie postawy szanującej prawa zwierząt,

 • kształtowanie rozumienia istoty oszczędzania;

 

 

 • rozmowy i dyskusje,

 • spotkania z pielęgniarką szkolną,

 • codzienna praca z uczniem,

 • udział w Akcji Sprzątania Świata,

 • Obchody Dnia Ziemi,

 • Obchody Dnia Wody,

 • zbiórki karmy dla zwierząt,

 • spotkania z pracownikiem Nadleśnictwa,

 • realizacja programu SKO;

cały rok

 • pielęgniarka szkolna,

 • wychowawcy klas,

 • wychowawcy świetlicy,

 • pedagog szkolny,

 • opiekun SKO;

 • obserwacja;

Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

 • prezentacja swej twórczości jako klucz do wzmacniania więzi ze środowiskiem lokalnym,

 • poznanie najbliższej okolicy ucznia, m. in. zabytków architektonicznych oraz pomników przyrody,

 • przybliżanie tradycji związanych
  z regionem,

 • kształtowanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego i regionu;

 • koncerty,

 • kiermasze,

 • wystawy,

 • wyjścia w teren oraz wycieczki,

 • organizowanie imprez i uroczystości w placówce,

 • (współ-)organizowanie imprez i uroczystości w środowisku lokalnym,

 • aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności,

 • aktywny udział w konkursach oraz przeglądach;

cały rok

 • pedagog szkolny,

 • psycholog szkolny

 • wychowawcy klas,

 • nauczyciele przedmiotowi

 • wychowawcy świetlicy;

 • obserwacja,

 • przegląd twórczości
  i jej analiza;

Ojczyzna i jej symbole:

 • poznanie symboli narodowych,

 • nauka należytego szacunku wobec symboli narodowych;

 • nauka Hymnu Państwowego,

 • prezentacja symboli narodowych,

 • nauka godnego zachowania się wobec symboli narodowych;

 • wrzesień,

 • listopad,

 • maj,

 • czerwiec;

 • wychowawcy klas,

 • pedagog szkolny,

 • psycholog szkolny;

 

 • obserwacja;

Wspieranie rozwoju uczniów:

 • umożliwienie uczniom rozwijania uzdolnień i zainteresowań,

 • zachęcanie do czytelnictwa
  i korzystania z technik multimedialnych,

 • kształtowanie właściwych postaw
  i zachowań społecznych,

 • pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

 • stosowanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia na zajęciach dydaktycznych i wychowawczych,

 • organizacja zajęć dodatkowych
  i pozalekcyjnych;

 • organizacja zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z orzeczeniami
  o potrzebie kształcenia specjalnego,

 • współpraca z Miejską Biblioteką Publicznie w Człuchowie,

 • przygotowywanie i motywowanie uczniów do udziału w różnorodnych konkursach,

 • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;

cały rok

 • wychowawcy klas,

 • nauczyciele przedmiotowi,

 • wychowawcy świetlicy,

 • pedagog szkolny,

 • pedagog specjalny,

 • psycholog szkolny;

 

 • obserwacja,

 • analiza dokumentów

 

 

 

 

 

 

Orientacja zawodowa:

A. poznanie siebie i własnych zasobów - uczeń:

 • określa, co lubi robić i co robi dobrze,

 • podaje przykłady różnych zainteresowań,

 • podejmuje działania i opisuje, co
  z nich wyniknęło dla niego i dla innych,

 • opowiada o sobie w grupie rówieśniczej;

B.świat zawodów i rynek pracy:

 • odgrywa różne role zawodowe
  w zabawie,

 • podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie - identyfikuje
  i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby,

 • opisuje różne funkcje pracy wykonywanej przez człowieka na wybranych przykładach,

 • wskazuje zawody zaangażowane
  w powstawanie produktów codziennego użytku oraz
  w zdarzenia, w których uczestniczy,

 • podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie
  z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny,

 • wskazuje związki pomiędzy zainteresowaniami a pracą zawodową;

C. rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie:

 • nazywa etapy edukacji – bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej,

 • nazywa czynności, których lubi się uczyć;

D. planowanie własnego rozwoju
i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych:

 • opowiada, kim chciałoby zostać,

 • na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu,

 • podejmuje próby decydowania
  w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej.

 

 • stosowanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia na zajęciach dydaktycznych i wychowawczych,

 • organizacja zajęć dodatkowych
  i pozalekcyjnych;

 • organizacja zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z orzeczeniami
  o potrzebie kształcenia specjalnego,

 • współpraca z Miejską Biblioteką Publicznie w Człuchowie,

 • przygotowywanie i motywowanie uczniów do udziału w różnorodnych konkursach,

 • współpraca z lokalnymi firmami
  i instytucjami,

 • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;

 

cały rok

 

 • pedagog szkolny,

 • psycholog szkolny;

 • doradca zawodowy,

 • wychowawcy klas,

 • nauczyciele przedmiotowi,

 • wychowawcy śwetlicy;

 

 • obserwacja,

 • analiza dokumentacji uczniów,

 • przegląd twórczości uczniów,

 • stosowanie technik pomiarów pedagogicznych;

Wsparcie dla uczniów z doświadczeniem migracyjnym.

 • pedagog szkolny,

 • aklimatyzacja,

 • wsparcie psychiczne

 • wsparcie w pokonaniu bariery językowej

 • wsparcie w pokonaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych.

 

 
 

cały rok

 • pedagog szkolny,

 • psycholog szkolny;

 • doradca zawodowy,

 • wychowawcy klas,

 • nauczyciele przedmiotowi,

wychowawcy śwetlicy;

 


Opracowanie: dr Magdalena Hinc-Wirkus