Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Piano” w Człuchowie

 

prowadzona przez Katarzynę Gilewicz-Górnaś

 

Statut zatwierdzony  uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 04 kwiecień 2022 roku

Obowiązuje od 04 kwiecień 2022 r.

 

SPIS TREŚCI

 

 

Rozdział I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział II – CELE I ZADANIA SZKOŁY

Rozdział III – ORGANY SZKOŁY ORAZ ZAKRES ICH DZIAŁAŃ

Rozdział IV – ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE

Rozdział V – ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

Rozdział VI – PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

Rozdział VII – NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Rozdział VIII – PROGRAMY NAUCZANIA I PODRĘCZNIKI

Rozdział IX – NAGRODY I KARY

Rozdział X – ZASADY REKRUTACJI

Rozdział XI – RODZICE

Rozdział XII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Statut opracowano na podstawie:

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku- Prawo oświatowe(tj. Dz.U.z 2017 ze zmianami)

                                                                                                     

                                                                               § 1

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

   a) szkole – należy przez to rozumieć Niepubliczną Szkołę Podstawowa „PIANO” w Człuchowie,

   b) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty    (Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 r., z późn. zm.),

c) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły,

d) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. Z 2014 r. poz. 191),

e) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć organy działające w szkole,

f) uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych,

g) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole,

h) organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć osobę fizyczną Katarzynę Gilewicz – Górnaś,

i) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą lub kuratorze – należy przez to rozumieć Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku – Delegatura w Kościerzynie,

j) podstawa programowa – należy przez to rozumieć podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Z dnia 15 stycznia 2009 r. nr 4, poz. 17 z późn. zm.),

k) poradni psychologiczno – pedagogicznej – należy przez to rozumieć także inną poradnię specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc.

 

 

 

§ 2

 

 

1. Nazwa szkoły brzmi:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „PIANO” w Człuchowie. Szkoła może używać skrótu NSP  „PIANO” Człuchów.

2. Siedziba szkoły znajduje się pod adresem: 77-300 Człuchów, ul. Szkolna 3, powiat człuchowski, województwo pomorskie, wynajęty od Gimnazjum nr 1 w Człuchowie.

3. Organem prowadzącym jest Katarzyna Gilewicz-Górnaś zamieszkała: Człuchów, ul. Plac Bohaterów 2, pełniąca funkcję Dyrektora Szkoły.

4. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „PIANO” działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 oraz Statutu; którego integralną część stanowi Regulamin oceniania,   klasyfikowania i promowania uczniów wprowadzony jako Załącznik nr 1.

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty.

6. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i obejmuje klasy I-VIII.

 

 

                                                                              § 3

 

1. Szkoła używa pieczęci: Niepubliczna Szkoła Podstawowa „PIANO” ul. Szkolna 3,

    77-300 Człuchów NIP 669-140-53-51 REGON  

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół    publicznych.

 

 

§ 4

 

Zasady i tryb postępowania w sprawie spełniania obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy.

 

1. Organ prowadzący decyduje o istnieniu szkoły oraz materialnych podstawach jej funkcjonowania.

2. Majątek szkoły stanowią fundusze i ruchomości.

3. Na fundusze składają się wpływy uzyskane z:

    a) ze środków własnych organu prowadzącego Szkołę,

    b) z opłat wnoszonych przez Rodziców,

    c) z dotacji budżetu gminy, zgodnie z art. 90 Ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz.1277),

d) fundusze z Unii Europejskiej,

    e) z darowizn i zapisów osób prawnych i fizycznych.

4. Ruchomości szkoły stanowią środki trwałe zakupione przez organ prowadzący szkołę oraz darowizny rzeczowe.

5. Budżet szkoły określony jest w planie finansowym szkoły , przygotowanym przez organ prowadzący w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

6. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej szkoły regulują odrębne przepisy.

7. Zasady wydania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te dokumenty określają odrębne  przepisy.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

 

                                                                             § 5

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z póz. zm.) oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

2. Nadrzędną ideą Szkoły jest dobro ucznia.

3. W szkole istnieje możliwość kształcenia uczniów nie będących Polakami.

4. Głównym celem Szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

5. Szkoła - zgodnie z założeniami organu prowadzącego - zapewnia uczniom warunki twórczego rozwoju, w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych, a także poprzez organizację różnorodnych zajęć dodatkowych.

6. Działalność dydaktyczno-wychowawcza i profilaktyczna oraz działalność organów Szkoły i organizacji działających na terenie Szkoły prowadzona jest w zgodzie z przepisami prawa, zasadami bezpieczeństwa oraz zasadami pedagogiki.

7. Szkoła:

a) realizuje program nauczania uwzględniający podstawy programowe jak dla szkół publicznych,

b) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz egzaminów i sprawdzianów jak w szkołach publicznych,  

c) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,

d) zatrudnia nauczycieli przedmiotów obowiązkowych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

8. Szkoła umożliwia uczniom :

a) realizację obowiązku szkolnego oraz kontroluje jego spełnianie,

b) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; umożliwia rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych,

c) rozwijanie różnorodnych zainteresowań poprzez organizowanie wielu form zajęć pozalekcyjnych,

d) poznanie dziedzictwa kultury narodowej, podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej,

e) uczestniczenie w szkolnej nauce religii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci,

f) korzystanie z pomocy pedagoga szkolnego,

g) korzystanie z zajęć w świetlicy szkolnej.

8. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

10. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznym oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

11. Szkoła na bieżąco współpracuje z rodzicami uczniów poprzez:

a) organizowanie spotkań nauczycieli z rodzicami w ramach zebrań informacyjnych i konsultacji, których terminy określane są na początku każdego semestru w kalendarzu szkolnym,

b) indywidualne rozmowy z rodzicami,

c) komunikację internetową.

12. W razie zaistniałego wypadku nauczyciele podejmują działania zgodnie z Procedurami postępowania w razie wypadku.

 

13. Edukacja i wychowanie jako proces integralny realizowane są w warunkach poszanowania godności ucznia i tolerancji.

 

14. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, realizacja zadań szkoły odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

a) poprzez stosowanie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

b) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny pracy ucznia;

c) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem, a rodzicem: dziennik elektroniczny oraz inne środki komunikacji elektronicznej;

d) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu;

e) przez ocenianie i sprawdzanie pracy ucznia.

 

15. Praca Rady Pedagogicznej w okresie czasowego ograniczenia pracy szkoły:

a) posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się on-line, za ich organizację oraz koordynację odpowiada Dyrektor szkoły;

b) podczas posiedzeń on-line Rada Pedagogiczna może głosować, zatwierdzać wszelkie uchwały niezbędne do prawidłowego procesu edukacji;

c) zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się on-line poprzez ustalony w szkole sposób i aplikację, członkowie Rady Pedagogicznej głosują poprzez podniesienie ręki, bądź poprzez odpowiedz ustną lub pisemną przesłaną e-mail do Dyrektora szkoły;

d) rola wychowawcy jest kluczową w monitorowaniu pracy całego zespołu klasowego. Zobowiązany jest on do utrzymania ścisłego kontaktu z nauczycielami uczącymi w jego klasie oraz rodzicami jego wychowanków i przekazywania informacji zwrotnych Dyrektorowi szkoły.

 

                     

 

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY ORAZ ZAKRES ICH DZIAŁAŃ

 

 

                                                                             § 6

 

1. Organami szkoły są:

a) Dyrektor Katarzyna Gilewicz-Górnaś

b) Wicedyrektor;

c) Rada Pedagogiczna;

d) Samorząd Uczniowski.

 

 

 

                                                                              § 7

 

1. Uchwały Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków. Na wniosek jednego z członków organu można zarządzić głosowanie tajne.

2. Posiedzenia organów Szkoły są protokołowane.

3. Uchwały organów Szkoły winny być udostępniane członkom społeczności szkolnej. Organy szkoły mają obowiązek udzielania sobie wzajemnych informacji w nieprzekraczalnym terminie 7 dni.

4. Uchwały organów Szkoły sprzeczne ze Statutem Szkoły lub innymi przepisami prawa mogą być zawieszone lub uchylone przez organ prowadzący. O zawieszeniu lub uchyleniu uchwały organ prowadzący niezwłocznie powiadamia organ Szkoły, który uchwałę podjął.

 

 

                                                                              § 8

 

1. Organy Szkoły, z własnej inicjatywy lub na wniosek organu prowadzącego, mają prawo wyrażania opinii i składania wniosków w każdej sprawie dotyczącej Szkoły i przedstawienia ich właściwym adresatom.

2. Organy Szkoły (z wyjątkiem Dyrektora) nie mogą reprezentować szkoły na zewnątrz.

 

 

 

                                                                               § 9

 

Dyrektor Szkoły

 

1. Dyrektor Szkoły w szczególności:

a) nadaje szkole statut;

b) kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

c) sprawuje nadzór pedagogiczny;

d) opracowuje:

- arkusz organizacji Szkoły,

- preliminarz budżetowy Szkoły, z określeniem wysokości czesnego i innych opłat,

- perspektywiczny plan rozwoju Szkoły.

e) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;

f) przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje uchwały Rady Pedagogicznej;

g) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów prowadzonych w Szkole;

h) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;

i) przyznaje nagrody oraz wymierza kary nauczycielom, pracownikom Szkoły oraz uczniom zgodnie z Regulaminem;

j) rozpatruje odwołania uczniów bądź rodziców od sankcji nałożonych na ucznia za nieprzestrzeganie postanowień statutu;

k) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

 

                                                                                § 10

 

1. Dyrektor bierze udział w posiedzeniach organów Szkoły zwołanych na jego wniosek. W innych posiedzeniach tych organów bierze udział na ich zaproszenie.

2. Dyrektor winien być powiadomiony i ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach ogółu uczniów lub rodziców zwoływanych przez organy Szkoły.

 

 

 

 

 

                                                                               § 11

 

Wicedyrektor Szkoły

 

1. Wicedyrektor Szkoły lub osoba zajmująca inne stanowisko kierownicze w szczególności:

a) zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności,

b) przygotowuje określone w przydziale obowiązków projekty dokumentów,

c) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym i wychowawczym,

d) wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez Dyrektora Szkoły wymienione w przydziale obowiązków, którego przyjęcie potwierdza zainteresowany.

2. Szczegółowy zakres czynności dla osób zajmujących stanowiska kierownicze określa Dyrektor Szkoły.

 

 

                                                                               § 12

 

Rada Pedagogiczna

 

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym odpowiedzialnym wraz z Dyrektorem za realizację zadań statutowych szkoły oraz programu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły i programu profilaktyki oraz podejmującym związane z tym decyzje, a także jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora.

 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy uczący w szkole nauczyciele oraz Dyrektor szkoły.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

 

                                                                             

 

§ 13

 

1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej zwołuje Dyrektor Szkoły z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 jej członków.

2. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin.

3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

 

                                                                              § 14

 

1. Rada Pedagogiczna w szczególności:

a) zatwierdza plan pracy Szkoły;

b) określa wewnątrzszkolne zasady, cele i kryteria oceniania,

c) opiniuje programy nauczania i podręczniki;

d) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

e) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów;

f) ustala plan organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

g) przygotowuje projekt Statutu Szkoły lub jego zmian.

 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) arkusz organizacyjny,

b) tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i dodatkowych,

c) regulamin Szkoły,

d) projekt decyzji Dyrektora o dyscyplinarnym skreśleniu ucznia z listy uczniów Szkoły o ile z takim wnioskiem nie wystąpiła sama Rada Pedagogiczna,

e) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród i innych wyróżnień.

                                                                          

  

§ 15

 

1. Samorząd Uczniowski jest organem reprezentującym społeczność uczniów Szkoły.

2. Samorząd Uczniowski składa się z przedstawicieli klas wybranych przez zebrania ogółu uczniów poszczególnych klas.

3.Zasady wyboru przedstawicieli klas do Samorządu Uczniowskiego oraz tryb pracy Samorządu określa jej Regulamin.

4. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do opracowania pierwszego Regulaminu Samorządu oraz zwołania zebrań uczniów poszczególnych klas w celu wybrania przedstawicieli do Samorządu.

 

                                                                       

§ 16

 

1. Samorząd Uczniowski:

 a) określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu

równym, tajnym, powszechnym (nie może być sprzeczny ze statutem szkoły);

b) może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;

c) może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Szkoły (zasady określa regulamin).

 

                                                                           

§ 17

 

1. Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE

 

 

                                                                              § 18

 

1. Szkoła jest szkołą ośmioletnią, jednolitą pod względem programowym.

2. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią:

    a) szkolny plan nauczania,

    b) arkusz organizacyjny szkoły,

    c) tygodniowy rozkład zajęć.

3. Nauka w Szkole jest płatna.

4. Rodzaje i wysokość opłat oraz wysokość wpisowego określa organ prowadzący Szkołę.

5. Wpisowe wnosi się przed rozpoczęciem przez dziecko nauki w Szkole. Wpisowe i opłaty nie podlegają zwrotowi.

6. Opłaty za szkołę odbywają się w trybie 12 miesięcy na podstawie bieżącej umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem szkoły a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia.

7. Jeżeli do Szkoły uczęszcza rodzeństwo to czesne za pierwsze dziecko wynosi 100% pełnej wartości czesnego, a za każde kolejne 75% pełnej wartości czesnego;

8. Ratę miesięczną uiszcza się w terminie do dnia 5-go bieżącego miesiąca.

9. W razie rezygnacji z nauki dziecka w szkole w okresie wakacji letnich rodzice zobowiązani są opłacić raty za miesiące lipiec i sierpień.

10. Zaleganie z opłatą przez okres ponad trzech miesięcy skutkuje utratą przez ucznia prawa nauki w Szkole „PIANO”.

11. W wypadku skreślenia ucznia z listy uczniów z powodów wymienionych w punkcie 1. i 2. § 26 Szkoła nie zwraca rodzicom (opiekunom prawnym) czesnego.

12. Uczniowie i rodzice są współgospodarzami Szkoły, przyjmując na zasadach samorządowych prawa i obowiązki związane z urządzaniem, wykorzystywaniem i utrzymywaniem pomieszczeń Szkoły.

13. Wszelkie terminy związane z funkcjonowaniem Szkoły, określone przez Radę Pedagogiczną i organ prowadzący, są podawane w terminarzu szkolnym na dany rok szkolny.

14. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają szkolny plan nauczania i arkusz organizacyjny szkoły, utworzone na podstawie ramowych planów nauczania, określonych w odrębnych przepisach.

15. Organizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Wicedyrektora na podstawie arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem możliwości uczniów, zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz z uwzględnieniem możliwości finansowych Szkoły.

16. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza Dyrektor Szkoły.

17. W szkole dopuszcza się możliwość prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach oświatowych.

18. W szkole na wniosek rodziców organizuje się nauczanie języka mniejszości narodowej.

 

 

 

 

 

 

                                                                             § 19

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Niepublicznej Szkoły Podstawowej „PIANO” jest oddział klasowy złożony z uczniów, którzy w jednym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.

2. Liczba uczniów w oddziałach powinna wynosić nie więcej niż 25 i nie mniej niż 8. W szczególnych przypadkach może być zmieniona liczba za zgoda organu prowadzącego,

3. Odziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

4. Podstawową formą pracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej „PIANO” są zajęcia edukacyjne, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

5. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Daty rozpoczęcia i zakończenia nauki w danym semestrze zawarte są w terminarzu roku szkolnego.

5a.Terminy ferii świątecznych, ferii zimowych, wiosennej przerwy świątecznej oraz zakończenia roku szkolnego są takie jak w szkołach publicznych

6. Klasyfikacja śródroczna odbywa się na koniec I semestru, zgodnie z terminem wyznaczonym w terminarzu roku szkolnego.

7. Klasyfikacja roczna odbywa się na koniec roku szkolnego zgodnie z terminem wyznaczonym w terminarzu danego roku szkolnego.

8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Czas trwania zajęć kształcenia zintegrowanego w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

9. W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy międzylekcyjne.

10. W Szkole dla rozwijania uzdolnień i zainteresowań uczniów z uwzględnieniem ich szczególnych potrzeb rozwojowych oraz celem realizacji specjalnych programów edukacyjnych i wychowawczych tworzy się koła zainteresowań.

11. Koła zainteresowań oraz niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach miedzy klasowych oraz w formie: wycieczek, wyjazdów i wyjść.

12. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną.

 

 

 

                                                                           

 

§ 20

 

Świetlica

 

1. Szkoła prowadzi świetlicę szkolną, a godziny pracy reguluje Regulamin Pracy Szkoły.

2. Świetlica jest placówką pobytu uczniów, w szczególności:

    a) dzieci dojeżdżającej do szkoły,

    b) dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć  dydaktycznych (rodzice pracujący zawodowo),

c) dzieci zwolnionych z lekcji religii.

3. Świetlica jest integralną częścią szkoły i mieści się w siedzibie szkoły.

4. Zajęcia świetlicowe prowadzą nauczyciele szkoły.

5. Zajęcia z uczniami w danym roku szkolnym dokumentuje się w dzienniku zajęć.

6. Świetlica w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo – opiekuńczych, przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

7. Podstawowym celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom szkolnym zorganizowanej  opieki, pomoc w nauce oraz stwarzanie optymalnych warunków do nauki własnej i rekreacji.

8. Pozostałe cele świetlicy to w szczególności:

    a) rozwijanie zainteresowań , uzdolnień ,wychowanków,

    b) kształtowanie nawyków kultury osobistej,

c) rozwijanie samorządności,

d) kształtowanie wyniku pomagania innym w potrzebie,

e) zwiększenie świadomości prozdrowotnej wychowanków,

f) organizowanie gier i zabaw ruchowych,

g) dbanie o bezpieczeństwo dzieci podczas w/w zadań,

h) współpraca z rodzicami i wychowawcami uczniów zapisanych do świetlicy.

 

 

§ 21

 

1. Uzyskiwanie środków finansowych na działalność Szkoły:

a) dotacje,

b) subwencje, darowizny, odpisy podatkowe,

c) czesne,

d) inne.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

 

 

                                                                            § 22

 

1. Szczegółowe zasady oceniania bieżącego, śródrocznego i rocznego postępów edukacyjnych ucznia zawarte są Regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, który stanowi załącznik nr 1 niniejszego Statutu.

2. Szczegółowe zasady oceniania zachowania zawarte są w Regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, który stanowi załącznik nr 1 niniejszego Statutu.

3. Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych zawarte są w Regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, który stanowi załącznik nr 1 niniejszego Statutu

4. Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych zawarte są w Regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, który stanowi załącznik nr 1 niniejszego Statutu.

5. Od 1 września 2021 r. rezygnuje się z prowadzenia dzienników tradycyjnych na rzecz dziennika elektronicznego.

6. Poszczególni wychowawcy prowadzą dla każdego oddziału dziennik w formie elektronicznej, w którym dokumentują przebieg nauczania w danym roku szkolnym.

7. Dziennik zawiera obecności uczniów na poszczególnych zajęciach edukacyjnych, tematykę przeprowadzonych zajęć, oceny uzyskane przez uczniów, uwagi, oraz inne funkcje wyszczególnione w dokumencie elektronicznym.

8. Wychowawca gromadzi informacje o zachowaniu uczniów.

9. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki w szkole arkusz ocen będących wydrukiem z dziennika elektronicznego.

10. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek w dzienniku elektronicznym.

11. Wychowawca świetlicy, logopeda, tyflopedagog, pedagog szkolny, psycholog oraz nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, prowadzą dziennik elektroniczny lub papierowy tradycyjny w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

12. Nauczyciele uczący w szkole wprowadzają oceny do dziennika po ustaleniu jej wagi.

 

 

§ 23

 

1. Szkoła umożliwia uczniom naukę religii.

2. Religia jest prowadzona dla wszystkich uczniów. W przypadku rezygnacji z zajęć religii Rodzice składają pisemne oświadczenie. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

3. Uczniowie nie korzystający z religii objęci są zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi lub biorą udział w zajęciach w innej klasie.

4. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne.

5. Nauczanie etyki odbywa się w oparciu o programy dopuszczone i zatwierdzone do realizacji przez MEN.

6. Nauczyciel religii/etyki ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania.

7. Nauczyciel religii/etyki  ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego.

8. Nauka religii/etyki odbywa się w wymiarze dwóch godzin tygodniowo dla każdego oddziału.

9. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii/etyki, w zakresie metodyki nauczania prowadzi Dyrektor szkoły.  

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 

 

 

                                                                           § 24

 

Prawa uczniów

 

1. Podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki w warunkach poszanowania godności osobistej oraz własnych przekonań.

 

                                                                           § 25

 

1. Uczeń ma prawo do:

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i takiej organizacji życia szkolnego, która umożliwi zachowanie rozsądnych relacji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

b) zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

c) swobody wyrażania myśli i przekonań, światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

d) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

e) do zindywidualizowanej nauki w klasach i zespołach gwarantujących wysoki poziom nauczania i oddziaływań wychowawczych;

f) znajomości programu nauczania, wymagań edukacyjnych nauczycieli, regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

g) obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

h) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie Szkoły;

i) organizowania, w porozumieniu z Dyrektorem, imprez kulturalnych, oświatowych i rozrywkowych, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami;

j) uzyskiwania nagród i wyróżnień określonych w Regulaminie Szkoły.

2. Uczeń ma prawo do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie klasyfikowania i promowania uczniów oraz do odwołania od oceny klasyfikacyjnej. Sposób i kryteria przeprowadzenia wyżej wymienionych egzaminów znajdują się w Regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej „PIANO”, który stanowi załącznik nr 1 niniejszego Statutu.

 

 

                                                                      

§ 26

 

Obowiązki uczniów

 

1. Obowiązkiem ucznia jest:

a) przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie i Regulaminie Uczniowskim;

b) zdobywanie wiedzy i przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych

c) szanowanie praw, wolności i godności osobistej oraz poglądów i przekonań innych ludzi;

d) przeciwstawianie się przejawom brutalności i agresji;

e) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów;

f) dbanie o dobro, ład i porządek w Szkole;

g) zachowanie się zgodne z zasadami kultury współżycia;

h) aktywne uczestnictwo w życiu Szkoły;

i) systematyczna nauka i praca nad własnym rozwojem;

j) branie aktywnego udziału w lekcjach oraz uzupełnianie braków wynikających z absencji, prowadzenie staranne zeszytów i wykonywanie prac domowych i lekcyjnych zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu;

k) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownia informatyczna, biblioteka, szatnia, zajęcia w-f.);

l) zostawiać okrycia wierzchnie w szatni i zmieniać obuwie.

 

                                                                            

§ 27

 

Zasady skreślania z listy uczniów  

 

1. Skreślenie z listy uczniów decyzją Dyrektora może być zastosowane wobec jawnego i rażącego naruszenia Statutu Szkoły.

2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach:

a) jeżeli narusza Statut i/lub Regulamin Niepublicznej Szkoły Podstawowej „PIANO” i lekceważy obowiązki szkolne;

b) jeżeli propaguje sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły styl życia,

c) w przypadku posiadania, dystrybucji lub używania środków odurzających, alkoholu czy innych szkodliwych dla zdrowia substancji,

d) jeżeli działania ucznia w Szkole zagrażają dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych osób.

3. Uczeń może być pozbawiony prawa nauki w Szkole także w przypadku, gdy jego rodzice nie uiszczą należnego czesnego w ciągu jednego miesiąca od daty obowiązującej wpłaty i nie złożą u dyrektora szkoły wniosku o zmianę trybu płatności.

4. Dyrektor w każdym terminie może przenieść ucznia do szkoły wskazanej przez rodziców lub prawnych opiekunów w przypadku, gdy uczeń notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w Statucie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów.

5. Z wnioskiem o wykreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić: dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna.

6. Rodzicom przysługuje prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu z listy uczniów do organu prowadzącego w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji na piśmie.

7. Pisemną decyzję Dyrektora o skreśleniu dziecka z listy uczniów przesyła na adres podany w karcie zgłoszenia dziecka do szkoły.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

 

                                                                             § 28

 

1. W szkole zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi Szkoły.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w p. 1, określają przepisy Kodeksu Pracy (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna).

3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w szkole są kwalifikacje wymagane w przepisach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

                                                                        

§ 29

 

1. Nauczyciel Szkoły w szczególności:

a) obiektywnie i sprawiedliwie oraz zgodnie z przepisami oceniania uczniów;  

b) realizuje podstawowe zadania Szkoły: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów,

c) decyduje o doborze programu nauczania, podręczników, metod, środków dydaktycznych;

d) prawidłowo prowadzeni dokumentację przebiegu nauczania;

e) reaguje na wszelkie sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Szkoły;

f) kieruje rozwojem każdego ucznia oraz dąży do pełni własnego rozwoju,

g) ma prawo do prowadzenia nauczania wg opracowanej przez siebie koncepcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i po uzyskaniu akceptacji Dyrektora.

2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, dawanie im dobrego przykładu w szkole i poza nią.

 

                                                                            § 30

 

1. Realizując zadania statutowe Szkoły, nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:

a) prawidłowy przebieg zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy,

b) tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy,

c) odpowiedzialne i aktywne włączenie się w proces edukacyjny Szkoły, zgodnie z jej charakterem,

d) jakość pracy dydaktycznej i wychowawczej,

e) uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów,

f) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych przez Szkołę,

g) dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami,

h) mienie Szkoły,

i) systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej

 

 

§ 31

 

1. Powinnością nauczycieli jest dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego oraz stałe poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.

2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. l, nauczyciel planuje swój rozwój zawodowy, biorąc pod uwagę zadania i potrzeby Szkoły.

 

 

                                                                             § 32

 

1. Dyrektor Szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych klasach wychowawcom klas. 2. Zadaniem wychowawcy klasy jest:

a) tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania,

b) otaczanie indywidualną opieką i pomoc w trudnościach każdemu uczniowi,

c) ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej wobec wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu i państwa

d) pomoc w organizowaniu życia wspólnotowego powierzonej klasy,

e) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danej klasie, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych,

f) utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów, systematyczne informowanie ich o postępach w nauce i zachowaniu dzieci, włączanie ich w życie szkoły i realizację programu wychowawczego,

g) zaznajamianie rodziców uczniów swojej klasy z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,

h) prowadzenie dokumentacji swojej klasy: arkuszy ocen i dziennika lekcyjnego.

3. Wychowawca ustala spójne z programem wychowawczym Szkoły treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.

4. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca może korzystać z pomocy specjalistów.

 

 

 

                                                                            § 33

 

1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

 

                                                                           § 34

 

1. Pracownicy administracji i pracownicy obsługi współtworzą wspólnotę Szkoły. Mają oni obowiązek wypełniać swe zadania zgodnie z Regulaminem Szkoły w sposób ukazujący uczniom prawidłowe i przyjazne funkcjonowanie szkoły.

2. Pracownicy administracji i pracownicy obsługi mają prawo do bezpiecznych warunków pracy oraz godnego traktowania przez uczniów i innych pracowników szkoły.

 

                                                                            § 35

 

1. Nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły zatrudnia Dyrektor – zgodnie z prawem pracy.

2. Warunki są zawarte w podpisanej przez strony umowie o pracę.

3. Dyrektor Szkoły może zwolnić nauczyciela z zajmowanego stanowiska, jeśli:

a) nie przestrzega prawa pracy,

b) nie przestrzega Statutu Szkoły,

c) nie przestrzega Regulaminu Szkoły.

                        

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

PROGRAMY NAUCZANIA I PODRĘCZNIKI

 

 

                                                                             § 36

 

1. Nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik uwzględniając:

a) przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów;

b) wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat.

c) całość odpowiednio podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.

2. Wybrany program nauczania oraz podręcznik nauczyciel przedstawia Dyrektorowi.

3. Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku w Niepublicznej Szkole Podstawowej „PIANO” Szkolny zestaw programów i podręczników.

4. Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

5. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.

6. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

7. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych, a w przypadku kształcenia zintegrowanego zestaw składa się z pakietu/boxu przewidzianego dla poszczególnych klas na dany rok szkolny.

 

 

                                                                             § 37

 

1. Ustala się następujący sposób usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach:

a) w przypadku nieobecności ucznia trwającej nieprzerwanie dłużej niż 5 dni rodzice, opiekunowie zobowiązani są do usprawiedliwienia nieobecności ucznia poprzez zwolnienie lekarskie.

b) w przypadku nieobecności ucznia trwającej krócej niż 5 dni usprawiedliwienie ma formę pisemną, zawiera wskazanie przyczyny nieobecności jest podpisane przez rodziców lub inne uprawnione osoby, usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach mogą także dokonać rodzice osobiście,

c) usprawiedliwienie składa się do wychowawcy klasy, na najbliższych zajęciach po ustaniu nieobecności, nie później niż tydzień po powrocie do Szkoły,

d) usprawiedliwienia nie spełniające wskazanych wyżej warunków. nie będą uwzględniane,

e) wychowawca klasy nie uznaje usprawiedliwień, których treść jest sprzeczna ze stwierdzonym stanem faktycznym.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

NAGRODY I KARY

 

                                                                             § 38

 

1. W stosunku do ucznia szczególnie wyróżniającego się zaangażowaniem w życie Szkoły, a w szczególności dbałością o jej dobre imię stosuje się następujące nagrody:

a) pochwała wychowawcy,

b) pochwała wychowawcy na forum klasy wraz z poinformowaniem rodziców,

c) pochwała na forum Szkoły ,

d) nagroda rzeczowa, list gratulacyjny do rodziców.

2. W przypadku podpunktów c) i d) z wnioskiem może wystąpić każdy nauczyciel, wniosek powinien być skonsultowany z Dyrektorem Szkoły.

3. W stosunku do ucznia naruszającego Statut i inne prawne uregulowania obowiązujące w Szkole stosowane są następujące kary:

a) upomnienie wychowawcy,

b) upomnienie wychowawcy na forum klasy wraz z poinformowaniem rodziców,

c) upomnienie z poinformowaniem społeczności szkolnej, wezwanie rodziców do szkoły na rozmowę z wychowawcą,

d) nagana, wezwanie rodziców do Szkoły na rozmowę z Dyrektorem szkoły,

e) usunięcie ucznia ze szkoły zgodnie z § 14 pkt. 2d.

4. W przypadku podpunktów c), d), e) o przyznanie kary dla ucznia przez Dyrektora wnioskować może każdy nauczyciel, wniosek powinien być skonsultowany ze świadkami zdarzenia, o karze w formie pisemnej, w terminie do 5 dni od udzielenia kary powiadamiani są rodzice ucznia.

5. Tryb odwoływania się od kary:

a) uczeń lub jego rodzice składają na piśmie, w terminie 7 dni od powiadomienia o udzieleniu kary podanie do Dyrektora z prośbą o powtórne rozpatrzenie nałożonej kary,

b) Dyrektor Szkoły powołuje komisję do rozpatrzenia odwołania, która bada czy kara została udzielona zgodnie z obowiązującymi w szkole uregulowaniami prawnymi i przyjętymi procedurami,

c) komisja rozpatruje odwołanie ucznia lub rodziców w oparciu o dokumentację Szkoły oraz uwagi członków komisji,

d) komisja wydaje oświadczenie na podstawie którego Dyrektor podejmuje decyzję o podtrzymaniu lub zawieszeniu kary, przekazując ją na piśmie rodzicom ucznia,

e)  odwołanie od decyzji Dyrektora składa się do Kuratora Oświaty.

 

 

 

ROZDZIAŁ X

ZASADY REKRUTACJI

 

 

                                                                            § 39

 

Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

 

1. Przyjęcie dziecka do Szkoły, na rok szkolny następuje po złożeniu przez rodzica/rodziców (opiekunów prawnych):

a) Karty zgłoszenia do Niepublicznej Szkoły Podstawowej” PIANO” podpisanej przynajmniej przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów),

b) Oświadczenia o zapoznaniu się i przestrzeganiu Statutu i Regulaminu Niepublicznej Szkoły Podstawowej „PIANO” oraz zobowiązania podpisanego przynajmniej przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów) do uiszczania czesnego.

2. Przyjęcie dziecka do Szkoły może nastąpić w trakcie całego roku szkolnego, w miarę posiadania przez Szkołę wolnych miejsc.

3. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmowani są uczniowie na wniosek rodziców, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, a także dzieci, w stosunku, do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy. Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym ukończy 6 lat.

4. Do klas programowo wyższych przyjmuje się uczniów na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł.

5. Uczniów z zagranicy przyjmuje się na podstawie przetłumaczonego świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

6. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „PIANO” poza wyżej wymienionymi zasadami jest :

a) złożenie kompletu dokumentów wymaganych przez Szkołę (dostarczenie przez rodziców opinii nauczyciela przedszkola dla uczniów klasy I),

b)  rozmowa z rodzicem (opiekunem) dziecka,

c) dostarczenie przez rodzica orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w   przypadku gdy taka opinia została wydana.

7. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do pozostałych klas Niepublicznej Szkoły Podstawowej „PIANO” jest:

a) wolne miejsce w danej klasie,

b) złożenie kompletu dokumentów wymaganych przez szkołę,

c) pozytywna weryfikacja wiedzy i umiejętności ucznia z wybranych przedmiotów,

d) pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej,

e) rozmowa z rodzicami. 1

8. Szczegółowe wymagania i terminy na dany rok szkolny ogłasza Dyrektor Szkoły odrębnym zarządzeniem.

9. W przypadku orzeczenia poradni psychologiczno–pedagogicznej o upośledzeniu umysłowym dziecka w trakcie roku szkolnego, organ prowadzący szkołę na wniosek dyrektora szkoły może złożyć wniosek do Kuratorium Oświaty o przeniesienie dziecka do szkoły w rejonie (z uwagi na brak wykwalifikowanej kadry pedagogicznej do pracy z uczniem upośledzonym umysłowo).

10.Prowadzący szkołę w każdym terminie może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do szkoły rejonowej w przypadku, gdy uczeń notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w Statucie a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów.

 

 

 

ROZDZIAŁ XI

RODZICE

 

                                                                            § 40

 

1. Rodzice lub opiekunowie współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci.

2. Rodzice i opiekunowie mają prawo do:

a) informacji o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

b) uczestniczenia w życiu Szkoły oraz wspókształcenia jej oblicza i charakteru,

c) informacji o zasadach oceniania zachowania swoich dzieci,

d) wglądu w sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne,

e) zapoznania się z uzasadnieniem oceny pracy pisemnej,

f) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania oraz pomocy psychologiczno –pedagogicznej,  

3. Rodzice mają obowiązek:

a) kontaktować się ze Szkołą w sprawach dydaktyczno - wychowawczych co najmniej dwa razy w semestrze,

b) reagować na wezwanie Szkoły;

c) przestrzegać postanowień niniejszego Statutu i Regulaminu Szkoły;

d) terminowo uiszczać opłaty;

e) w przypadku rezygnacji z nauki w Szkole uregulować wszystkie zobowiązania wobec Szkoły.

4. Do kontaktów między rodzicami a szkołą służą dziennik elektroniczny i inne środki komunikacji ustalone między rodzicami a szkołą.

 

 

 

ROZDZIAŁ XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

                                                                              § 41

 

1. Szkoła może posiadać własny hymn, sztandar i ceremoniał szkolny.

2. Postanowienie niniejszego Statutu dotyczą wszystkich uczniów, rodziców i pracowników Szkoły.

3. Statut Szkoły dostępny jest na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie szkoły.

4. Z niniejszym Statutem wychowawcy klas zapoznają rodziców na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym. Ze wszystkimi zaistniałymi w późniejszym okresie zmianami niniejszego Statutu zapoznaje rodziców wychowawca klasy na najbliższym zebraniu po dokonaniu zmian.

5. Statut Szkoły może być zmieniony uchwałą właściwych statutowo władz organu prowadzącego z inicjatywy własnej lub na wniosek jednego z organów Szkoły.

6. Organ prowadzący przed zmianą statutu winien zasięgnąć opinii pozostałych organów Szkoły.

 

                                                                              § 42

 

1. Regulaminy organów Szkoły winny być uchwalone najpóźniej w ciągu miesiąca od ich powołania. Zmiana Regulaminu organu Szkoły uchwalana jest przez ten organ prowadzący.

2. Regulaminy organów Szkoły i zmiany w tych Regulaminach zatwierdza organ prowadzący.

 

 

 

§ 43

 

1. Zmiany w statucie, jak też decyzje o likwidacji Szkoły należą do kompetencji organu prowadzącego Szkołę.

2. O decyzji dotyczącej likwidacji Szkoły organ prowadzący jest zobowiązany zawiadomić rodziców uczniów, Kuratora oraz Burmistrza Miasta Człuchów najpóźniej na 6 miesięcy przed likwidacją, która może mieć miejsce wyłącznie z końcem roku szkolnego.

 

 

§ 44

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami oświatowymi.

 

§ 45

Na terenie szkoły wprowadza się jako organ doradczy „STOWARZYSZENIE RODZICÓW DLA PIANO”

 

§ 46

 

Statut wchodzi w życie z dniem 13 września 2021 roku- uchwała Rady Pedagogicznej.

 

 

 

 

Załącznik nr 1. Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej 

 

 

Szkoły Podstawowej „PIANO” w Człuchowie.

 

STATUT

 

 

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Piano” 

w Człuchowie

 

prowadzonej przez Katarzynę Gilewicz-Górnaś

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzony  uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 04 kwiecień 2022 roku

 

 

Obowiązuje od 04 kwiecień 2022 r.

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Rozdział I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział II – CELE I ZADANIA SZKOŁY

Rozdział III – ORGANY SZKOŁY ORAZ ZAKRES ICH DZIAŁAŃ

Rozdział IV – ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE

Rozdział V – ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

Rozdział VI – PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

Rozdział VII – NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Rozdział VIII – PROGRAMY NAUCZANIA I PODRĘCZNIKI

Rozdział IX – NAGRODY I KARY

Rozdział X – ZASADY REKRUTACJI

Rozdział XI – RODZICE

Rozdział XII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Statut opracowano na podstawie:

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku- Prawo oświatowe(tj. Dz.U.z 2017 ze zmianami)

                                                                                                     

                                                                               § 1

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

   a) szkole – należy przez to rozumieć Niepubliczną Szkołę Podstawowa „PIANO” w Człuchowie,

   b) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty    (Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 r., z późn. zm.),

c) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły,

d) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. Z 2014 r. poz. 191),

e) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć organy działające w szkole,

f) uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych,

g) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole,

h) organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć osobę fizyczną Katarzynę Gilewicz – Górnaś,

i) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą lub kuratorze – należy przez to rozumieć Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku – Delegatura w Kościerzynie,

j) podstawa programowa – należy przez to rozumieć podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Z dnia 15 stycznia 2009 r. nr 4, poz. 17 z późn. zm.),

k) poradni psychologiczno – pedagogicznej – należy przez to rozumieć także inną poradnię specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc.

 

 

 

§ 2

 

 

1. Nazwa szkoły brzmi:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „PIANO” w Człuchowie. Szkoła może używać skrótu NSP  „PIANO” Człuchów.

2. Siedziba szkoły znajduje się pod adresem: 77-300 Człuchów, ul. Szkolna 3, powiat człuchowski, województwo pomorskie, wynajęty od Gimnazjum nr 1 w Człuchowie.

3. Organem prowadzącym jest Katarzyna Gilewicz-Górnaś zamieszkała: Człuchów, ul. Plac Bohaterów 2, pełniąca funkcję Dyrektora Szkoły.

4. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „PIANO” działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 oraz Statutu; którego integralną część stanowi Regulamin oceniania,   klasyfikowania i promowania uczniów wprowadzony jako Załącznik nr 1.

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty.

6. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i obejmuje klasy I-VIII.

 

 

                                                                              § 3

 

1. Szkoła używa pieczęci: Niepubliczna Szkoła Podstawowa „PIANO” ul. Szkolna 3,

    77-300 Człuchów NIP 669-140-53-51 REGON  

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół    publicznych.

 

 

§ 4

 

Zasady i tryb postępowania w sprawie spełniania obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy.

 

1. Organ prowadzący decyduje o istnieniu szkoły oraz materialnych podstawach jej funkcjonowania.

2. Majątek szkoły stanowią fundusze i ruchomości.

3. Na fundusze składają się wpływy uzyskane z:

    a) ze środków własnych organu prowadzącego Szkołę,

    b) z opłat wnoszonych przez Rodziców,

    c) z dotacji budżetu gminy, zgodnie z art. 90 Ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz.1277),

d) fundusze z Unii Europejskiej,

    e) z darowizn i zapisów osób prawnych i fizycznych.

4. Ruchomości szkoły stanowią środki trwałe zakupione przez organ prowadzący szkołę oraz darowizny rzeczowe.

5. Budżet szkoły określony jest w planie finansowym szkoły , przygotowanym przez organ prowadzący w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

6. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej szkoły regulują odrębne przepisy.

7. Zasady wydania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te dokumenty określają odrębne  przepisy.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

 

                                                                             § 5

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z póz. zm.) oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

2. Nadrzędną ideą Szkoły jest dobro ucznia.

3. W szkole istnieje możliwość kształcenia uczniów nie będących Polakami.

4. Głównym celem Szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

5. Szkoła - zgodnie z założeniami organu prowadzącego - zapewnia uczniom warunki twórczego rozwoju, w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych, a także poprzez organizację różnorodnych zajęć dodatkowych.

6. Działalność dydaktyczno-wychowawcza i profilaktyczna oraz działalność organów Szkoły i organizacji działających na terenie Szkoły prowadzona jest w zgodzie z przepisami prawa, zasadami bezpieczeństwa oraz zasadami pedagogiki.

7. Szkoła:

a) realizuje program nauczania uwzględniający podstawy programowe jak dla szkół publicznych,

b) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz egzaminów i sprawdzianów jak w szkołach publicznych,  

c) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,

d) zatrudnia nauczycieli przedmiotów obowiązkowych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

8. Szkoła umożliwia uczniom :

a) realizację obowiązku szkolnego oraz kontroluje jego spełnianie,

b) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; umożliwia rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych,

c) rozwijanie różnorodnych zainteresowań poprzez organizowanie wielu form zajęć pozalekcyjnych,

d) poznanie dziedzictwa kultury narodowej, podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej,

e) uczestniczenie w szkolnej nauce religii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci,

f) korzystanie z pomocy pedagoga szkolnego,

g) korzystanie z zajęć w świetlicy szkolnej.

8. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

10. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznym oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

11. Szkoła na bieżąco współpracuje z rodzicami uczniów poprzez:

a) organizowanie spotkań nauczycieli z rodzicami w ramach zebrań informacyjnych i konsultacji, których terminy określane są na początku każdego semestru w kalendarzu szkolnym,

b) indywidualne rozmowy z rodzicami,

c) komunikację internetową.

12. W razie zaistniałego wypadku nauczyciele podejmują działania zgodnie z Procedurami postępowania w razie wypadku.

 

13. Edukacja i wychowanie jako proces integralny realizowane są w warunkach poszanowania godności ucznia i tolerancji.

 

14. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, realizacja zadań szkoły odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

a) poprzez stosowanie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

b) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny pracy ucznia;

c) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem, a rodzicem: dziennik elektroniczny oraz inne środki komunikacji elektronicznej;

d) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu;

e) przez ocenianie i sprawdzanie pracy ucznia.

 

15. Praca Rady Pedagogicznej w okresie czasowego ograniczenia pracy szkoły:

a) posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się on-line, za ich organizację oraz koordynację odpowiada Dyrektor szkoły;

b) podczas posiedzeń on-line Rada Pedagogiczna może głosować, zatwierdzać wszelkie uchwały niezbędne do prawidłowego procesu edukacji;

c) zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się on-line poprzez ustalony w szkole sposób i aplikację, członkowie Rady Pedagogicznej głosują poprzez podniesienie ręki, bądź poprzez odpowiedz ustną lub pisemną przesłaną e-mail do Dyrektora szkoły;

d) rola wychowawcy jest kluczową w monitorowaniu pracy całego zespołu klasowego. Zobowiązany jest on do utrzymania ścisłego kontaktu z nauczycielami uczącymi w jego klasie oraz rodzicami jego wychowanków i przekazywania informacji zwrotnych Dyrektorowi szkoły.

 

                     

 

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY ORAZ ZAKRES ICH DZIAŁAŃ

 

 

                                                                             § 6

 

1. Organami szkoły są:

a) Dyrektor Katarzyna Gilewicz-Górnaś

b) Wicedyrektor;

c) Rada Pedagogiczna;

d) Samorząd Uczniowski.

 

 

 

                                                                              § 7

 

1. Uchwały Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków. Na wniosek jednego z członków organu można zarządzić głosowanie tajne.

2. Posiedzenia organów Szkoły są protokołowane.

3. Uchwały organów Szkoły winny być udostępniane członkom społeczności szkolnej. Organy szkoły mają obowiązek udzielania sobie wzajemnych informacji w nieprzekraczalnym terminie 7 dni.

4. Uchwały organów Szkoły sprzeczne ze Statutem Szkoły lub innymi przepisami prawa mogą być zawieszone lub uchylone przez organ prowadzący. O zawieszeniu lub uchyleniu uchwały organ prowadzący niezwłocznie powiadamia organ Szkoły, który uchwałę podjął.

 

 

                                                                              § 8

 

1. Organy Szkoły, z własnej inicjatywy lub na wniosek organu prowadzącego, mają prawo wyrażania opinii i składania wniosków w każdej sprawie dotyczącej Szkoły i przedstawienia ich właściwym adresatom.

2. Organy Szkoły (z wyjątkiem Dyrektora) nie mogą reprezentować szkoły na zewnątrz.

 

 

 

                                                                               § 9

 

Dyrektor Szkoły

 

1. Dyrektor Szkoły w szczególności:

a) nadaje szkole statut;

b) kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

c) sprawuje nadzór pedagogiczny;

d) opracowuje:

- arkusz organizacji Szkoły,

- preliminarz budżetowy Szkoły, z określeniem wysokości czesnego i innych opłat,

- perspektywiczny plan rozwoju Szkoły.

e) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;

f) przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje uchwały Rady Pedagogicznej;

g) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów prowadzonych w Szkole;

h) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;

i) przyznaje nagrody oraz wymierza kary nauczycielom, pracownikom Szkoły oraz uczniom zgodnie z Regulaminem;

j) rozpatruje odwołania uczniów bądź rodziców od sankcji nałożonych na ucznia za nieprzestrzeganie postanowień statutu;

k) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

 

                                                                                § 10

 

1. Dyrektor bierze udział w posiedzeniach organów Szkoły zwołanych na jego wniosek. W innych posiedzeniach tych organów bierze udział na ich zaproszenie.

2. Dyrektor winien być powiadomiony i ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach ogółu uczniów lub rodziców zwoływanych przez organy Szkoły.

 

 

 

 

 

                                                                               § 11

 

Wicedyrektor Szkoły

 

1. Wicedyrektor Szkoły lub osoba zajmująca inne stanowisko kierownicze w szczególności:

a) zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności,

b) przygotowuje określone w przydziale obowiązków projekty dokumentów,

c) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym i wychowawczym,

d) wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez Dyrektora Szkoły wymienione w przydziale obowiązków, którego przyjęcie potwierdza zainteresowany.

2. Szczegółowy zakres czynności dla osób zajmujących stanowiska kierownicze określa Dyrektor Szkoły.

 

 

                                                                               § 12

 

Rada Pedagogiczna

 

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym odpowiedzialnym wraz z Dyrektorem za realizację zadań statutowych szkoły oraz programu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły i programu profilaktyki oraz podejmującym związane z tym decyzje, a także jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora.

 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy uczący w szkole nauczyciele oraz Dyrektor szkoły.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

 

                                                                             

 

§ 13

 

1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej zwołuje Dyrektor Szkoły z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 jej członków.

2. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin.

3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

 

                                                                              § 14

 

1. Rada Pedagogiczna w szczególności:

a) zatwierdza plan pracy Szkoły;

b) określa wewnątrzszkolne zasady, cele i kryteria oceniania,

c) opiniuje programy nauczania i podręczniki;

d) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

e) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów;

f) ustala plan organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

g) przygotowuje projekt Statutu Szkoły lub jego zmian.

 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) arkusz organizacyjny,

b) tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i dodatkowych,

c) regulamin Szkoły,

d) projekt decyzji Dyrektora o dyscyplinarnym skreśleniu ucznia z listy uczniów Szkoły o ile z takim wnioskiem nie wystąpiła sama Rada Pedagogiczna,

e) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród i innych wyróżnień.

                                                                          

  

§ 15

 

1. Samorząd Uczniowski jest organem reprezentującym społeczność uczniów Szkoły.

2. Samorząd Uczniowski składa się z przedstawicieli klas wybranych przez zebrania ogółu uczniów poszczególnych klas.

3.Zasady wyboru przedstawicieli klas do Samorządu Uczniowskiego oraz tryb pracy Samorządu określa jej Regulamin.

4. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do opracowania pierwszego Regulaminu Samorządu oraz zwołania zebrań uczniów poszczególnych klas w celu wybrania przedstawicieli do Samorządu.

 

                                                                       

§ 16

 

1. Samorząd Uczniowski:

 a) określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu

równym, tajnym, powszechnym (nie może być sprzeczny ze statutem szkoły);

b) może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;

c) może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Szkoły (zasady określa regulamin).

 

                                                                           

§ 17

 

1. Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE

 

 

                                                                              § 18

 

1. Szkoła jest szkołą ośmioletnią, jednolitą pod względem programowym.

2. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią:

    a) szkolny plan nauczania,

    b) arkusz organizacyjny szkoły,

    c) tygodniowy rozkład zajęć.

3. Nauka w Szkole jest płatna.

4. Rodzaje i wysokość opłat oraz wysokość wpisowego określa organ prowadzący Szkołę.

5. Wpisowe wnosi się przed rozpoczęciem przez dziecko nauki w Szkole. Wpisowe i opłaty nie podlegają zwrotowi.

6. Opłaty za szkołę odbywają się w trybie 12 miesięcy na podstawie bieżącej umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem szkoły a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia.

7. Jeżeli do Szkoły uczęszcza rodzeństwo to czesne za pierwsze dziecko wynosi 100% pełnej wartości czesnego, a za każde kolejne 75% pełnej wartości czesnego;

8. Ratę miesięczną uiszcza się w terminie do dnia 5-go bieżącego miesiąca.

9. W razie rezygnacji z nauki dziecka w szkole w okresie wakacji letnich rodzice zobowiązani są opłacić raty za miesiące lipiec i sierpień.

10. Zaleganie z opłatą przez okres ponad trzech miesięcy skutkuje utratą przez ucznia prawa nauki w Szkole „PIANO”.

11. W wypadku skreślenia ucznia z listy uczniów z powodów wymienionych w punkcie 1. i 2. § 26 Szkoła nie zwraca rodzicom (opiekunom prawnym) czesnego.

12. Uczniowie i rodzice są współgospodarzami Szkoły, przyjmując na zasadach samorządowych prawa i obowiązki związane z urządzaniem, wykorzystywaniem i utrzymywaniem pomieszczeń Szkoły.

13. Wszelkie terminy związane z funkcjonowaniem Szkoły, określone przez Radę Pedagogiczną i organ prowadzący, są podawane w terminarzu szkolnym na dany rok szkolny.

14. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają szkolny plan nauczania i arkusz organizacyjny szkoły, utworzone na podstawie ramowych planów nauczania, określonych w odrębnych przepisach.

15. Organizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Wicedyrektora na podstawie arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem możliwości uczniów, zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz z uwzględnieniem możliwości finansowych Szkoły.

16. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza Dyrektor Szkoły.

17. W szkole dopuszcza się możliwość prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach oświatowych.

18. W szkole na wniosek rodziców organizuje się nauczanie języka mniejszości narodowej.

 

 

 

 

 

 

                                                                             § 19

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Niepublicznej Szkoły Podstawowej „PIANO” jest oddział klasowy złożony z uczniów, którzy w jednym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.

2. Liczba uczniów w oddziałach powinna wynosić nie więcej niż 25 i nie mniej niż 8. W szczególnych przypadkach może być zmieniona liczba za zgoda organu prowadzącego,

3. Odziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

4. Podstawową formą pracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej „PIANO” są zajęcia edukacyjne, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

5. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Daty rozpoczęcia i zakończenia nauki w danym semestrze zawarte są w terminarzu roku szkolnego.

5a.Terminy ferii świątecznych, ferii zimowych, wiosennej przerwy świątecznej oraz zakończenia roku szkolnego są takie jak w szkołach publicznych

6. Klasyfikacja śródroczna odbywa się na koniec I semestru, zgodnie z terminem wyznaczonym w terminarzu roku szkolnego.

7. Klasyfikacja roczna odbywa się na koniec roku szkolnego zgodnie z terminem wyznaczonym w terminarzu danego roku szkolnego.

8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Czas trwania zajęć kształcenia zintegrowanego w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

9. W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy międzylekcyjne.

10. W Szkole dla rozwijania uzdolnień i zainteresowań uczniów z uwzględnieniem ich szczególnych potrzeb rozwojowych oraz celem realizacji specjalnych programów edukacyjnych i wychowawczych tworzy się koła zainteresowań.

11. Koła zainteresowań oraz niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach miedzy klasowych oraz w formie: wycieczek, wyjazdów i wyjść.

12. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną.

 

 

 

                                                                           

 

§ 20

 

Świetlica

 

1. Szkoła prowadzi świetlicę szkolną, a godziny pracy reguluje Regulamin Pracy Szkoły.

2. Świetlica jest placówką pobytu uczniów, w szczególności:

    a) dzieci dojeżdżającej do szkoły,

    b) dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć  dydaktycznych (rodzice pracujący zawodowo),

c) dzieci zwolnionych z lekcji religii.

3. Świetlica jest integralną częścią szkoły i mieści się w siedzibie szkoły.

4. Zajęcia świetlicowe prowadzą nauczyciele szkoły.

5. Zajęcia z uczniami w danym roku szkolnym dokumentuje się w dzienniku zajęć.

6. Świetlica w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo – opiekuńczych, przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

7. Podstawowym celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom szkolnym zorganizowanej  opieki, pomoc w nauce oraz stwarzanie optymalnych warunków do nauki własnej i rekreacji.

8. Pozostałe cele świetlicy to w szczególności:

    a) rozwijanie zainteresowań , uzdolnień ,wychowanków,

    b) kształtowanie nawyków kultury osobistej,

c) rozwijanie samorządności,

d) kształtowanie wyniku pomagania innym w potrzebie,

e) zwiększenie świadomości prozdrowotnej wychowanków,

f) organizowanie gier i zabaw ruchowych,

g) dbanie o bezpieczeństwo dzieci podczas w/w zadań,

h) współpraca z rodzicami i wychowawcami uczniów zapisanych do świetlicy.

 

 

§ 21

 

1. Uzyskiwanie środków finansowych na działalność Szkoły:

a) dotacje,

b) subwencje, darowizny, odpisy podatkowe,

c) czesne,

d) inne.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

 

 

                                                                            § 22

 

1. Szczegółowe zasady oceniania bieżącego, śródrocznego i rocznego postępów edukacyjnych ucznia zawarte są Regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, który stanowi załącznik nr 1 niniejszego Statutu.

2. Szczegółowe zasady oceniania zachowania zawarte są w Regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, który stanowi załącznik nr 1 niniejszego Statutu.

3. Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych zawarte są w Regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, który stanowi załącznik nr 1 niniejszego Statutu

4. Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych zawarte są w Regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, który stanowi załącznik nr 1 niniejszego Statutu.

5. Od 1 września 2021 r. rezygnuje się z prowadzenia dzienników tradycyjnych na rzecz dziennika elektronicznego.

6. Poszczególni wychowawcy prowadzą dla każdego oddziału dziennik w formie elektronicznej, w którym dokumentują przebieg nauczania w danym roku szkolnym.

7. Dziennik zawiera obecności uczniów na poszczególnych zajęciach edukacyjnych, tematykę przeprowadzonych zajęć, oceny uzyskane przez uczniów, uwagi, oraz inne funkcje wyszczególnione w dokumencie elektronicznym.

8. Wychowawca gromadzi informacje o zachowaniu uczniów.

9. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki w szkole arkusz ocen będących wydrukiem z dziennika elektronicznego.

10. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek w dzienniku elektronicznym.

11. Wychowawca świetlicy, logopeda, tyflopedagog, pedagog szkolny, psycholog oraz nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, prowadzą dziennik elektroniczny lub papierowy tradycyjny w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

12. Nauczyciele uczący w szkole wprowadzają oceny do dziennika po ustaleniu jej wagi.

 

 

§ 23

 

1. Szkoła umożliwia uczniom naukę religii.

2. Religia jest prowadzona dla wszystkich uczniów. W przypadku rezygnacji z zajęć religii Rodzice składają pisemne oświadczenie. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

3. Uczniowie nie korzystający z religii objęci są zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi lub biorą udział w zajęciach w innej klasie.

4. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne.

5. Nauczanie etyki odbywa się w oparciu o programy dopuszczone i zatwierdzone do realizacji przez MEN.

6. Nauczyciel religii/etyki ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania.

7. Nauczyciel religii/etyki  ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego.

8. Nauka religii/etyki odbywa się w wymiarze dwóch godzin tygodniowo dla każdego oddziału.

9. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii/etyki, w zakresie metodyki nauczania prowadzi Dyrektor szkoły.  

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 

 

 

                                                                           § 24

 

Prawa uczniów

 

1. Podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki w warunkach poszanowania godności osobistej oraz własnych przekonań.

 

                                                                           § 25

 

1. Uczeń ma prawo do:

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i takiej organizacji życia szkolnego, która umożliwi zachowanie rozsądnych relacji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

b) zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

c) swobody wyrażania myśli i przekonań, światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

d) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

e) do zindywidualizowanej nauki w klasach i zespołach gwarantujących wysoki poziom nauczania i oddziaływań wychowawczych;

f) znajomości programu nauczania, wymagań edukacyjnych nauczycieli, regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

g) obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

h) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie Szkoły;

i) organizowania, w porozumieniu z Dyrektorem, imprez kulturalnych, oświatowych i rozrywkowych, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami;

j) uzyskiwania nagród i wyróżnień określonych w Regulaminie Szkoły.

2. Uczeń ma prawo do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie klasyfikowania i promowania uczniów oraz do odwołania od oceny klasyfikacyjnej. Sposób i kryteria przeprowadzenia wyżej wymienionych egzaminów znajdują się w Regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej „PIANO”, który stanowi załącznik nr 1 niniejszego Statutu.

 

 

                                                                      

§ 26

 

Obowiązki uczniów

 

1. Obowiązkiem ucznia jest:

a) przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie i Regulaminie Uczniowskim;

b) zdobywanie wiedzy i przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych

c) szanowanie praw, wolności i godności osobistej oraz poglądów i przekonań innych ludzi;

d) przeciwstawianie się przejawom brutalności i agresji;

e) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów;

f) dbanie o dobro, ład i porządek w Szkole;

g) zachowanie się zgodne z zasadami kultury współżycia;

h) aktywne uczestnictwo w życiu Szkoły;

i) systematyczna nauka i praca nad własnym rozwojem;

j) branie aktywnego udziału w lekcjach oraz uzupełnianie braków wynikających z absencji, prowadzenie staranne zeszytów i wykonywanie prac domowych i lekcyjnych zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu;

k) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownia informatyczna, biblioteka, szatnia, zajęcia w-f.);

l) zostawiać okrycia wierzchnie w szatni i zmieniać obuwie.

 

                                                                            

§ 27

 

Zasady skreślania z listy uczniów  

 

1. Skreślenie z listy uczniów decyzją Dyrektora może być zastosowane wobec jawnego i rażącego naruszenia Statutu Szkoły.

2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach:

a) jeżeli narusza Statut i/lub Regulamin Niepublicznej Szkoły Podstawowej „PIANO” i lekceważy obowiązki szkolne;

b) jeżeli propaguje sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły styl życia,

c) w przypadku posiadania, dystrybucji lub używania środków odurzających, alkoholu czy innych szkodliwych dla zdrowia substancji,

d) jeżeli działania ucznia w Szkole zagrażają dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych osób.

3. Uczeń może być pozbawiony prawa nauki w Szkole także w przypadku, gdy jego rodzice nie uiszczą należnego czesnego w ciągu jednego miesiąca od daty obowiązującej wpłaty i nie złożą u dyrektora szkoły wniosku o zmianę trybu płatności.

4. Dyrektor w każdym terminie może przenieść ucznia do szkoły wskazanej przez rodziców lub prawnych opiekunów w przypadku, gdy uczeń notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w Statucie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów.

5. Z wnioskiem o wykreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić: dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna.

6. Rodzicom przysługuje prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu z listy uczniów do organu prowadzącego w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji na piśmie.

7. Pisemną decyzję Dyrektora o skreśleniu dziecka z listy uczniów przesyła na adres podany w karcie zgłoszenia dziecka do szkoły.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

 

                                                                             § 28

 

1. W szkole zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi Szkoły.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w p. 1, określają przepisy Kodeksu Pracy (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna).

3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w szkole są kwalifikacje wymagane w przepisach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

                                                                        

§ 29

 

1. Nauczyciel Szkoły w szczególności:

a) obiektywnie i sprawiedliwie oraz zgodnie z przepisami oceniania uczniów;  

b) realizuje podstawowe zadania Szkoły: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów,

c) decyduje o doborze programu nauczania, podręczników, metod, środków dydaktycznych;

d) prawidłowo prowadzeni dokumentację przebiegu nauczania;

e) reaguje na wszelkie sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Szkoły;

f) kieruje rozwojem każdego ucznia oraz dąży do pełni własnego rozwoju,

g) ma prawo do prowadzenia nauczania wg opracowanej przez siebie koncepcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i po uzyskaniu akceptacji Dyrektora.

2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, dawanie im dobrego przykładu w szkole i poza nią.

 

                                                                            § 30

 

1. Realizując zadania statutowe Szkoły, nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:

a) prawidłowy przebieg zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy,

b) tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy,

c) odpowiedzialne i aktywne włączenie się w proces edukacyjny Szkoły, zgodnie z jej charakterem,

d) jakość pracy dydaktycznej i wychowawczej,

e) uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów,

f) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych przez Szkołę,

g) dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami,

h) mienie Szkoły,

i) systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej

 

 

§ 31

 

1. Powinnością nauczycieli jest dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego oraz stałe poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.

2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. l, nauczyciel planuje swój rozwój zawodowy, biorąc pod uwagę zadania i potrzeby Szkoły.

 

 

                                                                             § 32

 

1. Dyrektor Szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych klasach wychowawcom klas. 2. Zadaniem wychowawcy klasy jest:

a) tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania,

b) otaczanie indywidualną opieką i pomoc w trudnościach każdemu uczniowi,

c) ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej wobec wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu i państwa

d) pomoc w organizowaniu życia wspólnotowego powierzonej klasy,

e) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danej klasie, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych,

f) utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów, systematyczne informowanie ich o postępach w nauce i zachowaniu dzieci, włączanie ich w życie szkoły i realizację programu wychowawczego,

g) zaznajamianie rodziców uczniów swojej klasy z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,

h) prowadzenie dokumentacji swojej klasy: arkuszy ocen i dziennika lekcyjnego.

3. Wychowawca ustala spójne z programem wychowawczym Szkoły treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.

4. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca może korzystać z pomocy specjalistów.

 

 

 

                                                                            § 33

 

1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

 

                                                                           § 34

 

1. Pracownicy administracji i pracownicy obsługi współtworzą wspólnotę Szkoły. Mają oni obowiązek wypełniać swe zadania zgodnie z Regulaminem Szkoły w sposób ukazujący uczniom prawidłowe i przyjazne funkcjonowanie szkoły.

2. Pracownicy administracji i pracownicy obsługi mają prawo do bezpiecznych warunków pracy oraz godnego traktowania przez uczniów i innych pracowników szkoły.

 

                                                                            § 35

 

1. Nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły zatrudnia Dyrektor – zgodnie z prawem pracy.

2. Warunki są zawarte w podpisanej przez strony umowie o pracę.

3. Dyrektor Szkoły może zwolnić nauczyciela z zajmowanego stanowiska, jeśli:

a) nie przestrzega prawa pracy,

b) nie przestrzega Statutu Szkoły,

c) nie przestrzega Regulaminu Szkoły.

                        

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

PROGRAMY NAUCZANIA I PODRĘCZNIKI

 

 

                                                                             § 36

 

1. Nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik uwzględniając:

a) przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów;

b) wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat.

c) całość odpowiednio podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.

2. Wybrany program nauczania oraz podręcznik nauczyciel przedstawia Dyrektorowi.

3. Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku w Niepublicznej Szkole Podstawowej „PIANO” Szkolny zestaw programów i podręczników.

4. Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

5. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.

6. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

7. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych, a w przypadku kształcenia zintegrowanego zestaw składa się z pakietu/boxu przewidzianego dla poszczególnych klas na dany rok szkolny.

 

 

                                                                             § 37

 

1. Ustala się następujący sposób usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach:

a) w przypadku nieobecności ucznia trwającej nieprzerwanie dłużej niż 5 dni rodzice, opiekunowie zobowiązani są do usprawiedliwienia nieobecności ucznia poprzez zwolnienie lekarskie.

b) w przypadku nieobecności ucznia trwającej krócej niż 5 dni usprawiedliwienie ma formę pisemną, zawiera wskazanie przyczyny nieobecności jest podpisane przez rodziców lub inne uprawnione osoby, usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach mogą także dokonać rodzice osobiście,

c) usprawiedliwienie składa się do wychowawcy klasy, na najbliższych zajęciach po ustaniu nieobecności, nie później niż tydzień po powrocie do Szkoły,

d) usprawiedliwienia nie spełniające wskazanych wyżej warunków. nie będą uwzględniane,

e) wychowawca klasy nie uznaje usprawiedliwień, których treść jest sprzeczna ze stwierdzonym stanem faktycznym.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

NAGRODY I KARY

 

                                                                             § 38

 

1. W stosunku do ucznia szczególnie wyróżniającego się zaangażowaniem w życie Szkoły, a w szczególności dbałością o jej dobre imię stosuje się następujące nagrody:

a) pochwała wychowawcy,

b) pochwała wychowawcy na forum klasy wraz z poinformowaniem rodziców,

c) pochwała na forum Szkoły ,

d) nagroda rzeczowa, list gratulacyjny do rodziców.

2. W przypadku podpunktów c) i d) z wnioskiem może wystąpić każdy nauczyciel, wniosek powinien być skonsultowany z Dyrektorem Szkoły.

3. W stosunku do ucznia naruszającego Statut i inne prawne uregulowania obowiązujące w Szkole stosowane są następujące kary:

a) upomnienie wychowawcy,

b) upomnienie wychowawcy na forum klasy wraz z poinformowaniem rodziców,

c) upomnienie z poinformowaniem społeczności szkolnej, wezwanie rodziców do szkoły na rozmowę z wychowawcą,

d) nagana, wezwanie rodziców do Szkoły na rozmowę z Dyrektorem szkoły,

e) usunięcie ucznia ze szkoły zgodnie z § 14 pkt. 2d.

4. W przypadku podpunktów c), d), e) o przyznanie kary dla ucznia przez Dyrektora wnioskować może każdy nauczyciel, wniosek powinien być skonsultowany ze świadkami zdarzenia, o karze w formie pisemnej, w terminie do 5 dni od udzielenia kary powiadamiani są rodzice ucznia.

5. Tryb odwoływania się od kary:

a) uczeń lub jego rodzice składają na piśmie, w terminie 7 dni od powiadomienia o udzieleniu kary podanie do Dyrektora z prośbą o powtórne rozpatrzenie nałożonej kary,

b) Dyrektor Szkoły powołuje komisję do rozpatrzenia odwołania, która bada czy kara została udzielona zgodnie z obowiązującymi w szkole uregulowaniami prawnymi i przyjętymi procedurami,

c) komisja rozpatruje odwołanie ucznia lub rodziców w oparciu o dokumentację Szkoły oraz uwagi członków komisji,

d) komisja wydaje oświadczenie na podstawie którego Dyrektor podejmuje decyzję o podtrzymaniu lub zawieszeniu kary, przekazując ją na piśmie rodzicom ucznia,

e)  odwołanie od decyzji Dyrektora składa się do Kuratora Oświaty.

 

 

 

ROZDZIAŁ X

ZASADY REKRUTACJI

 

 

                                                                            § 39

 

Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

 

1. Przyjęcie dziecka do Szkoły, na rok szkolny następuje po złożeniu przez rodzica/rodziców (opiekunów prawnych):

a) Karty zgłoszenia do Niepublicznej Szkoły Podstawowej” PIANO” podpisanej przynajmniej przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów),

b) Oświadczenia o zapoznaniu się i przestrzeganiu Statutu i Regulaminu Niepublicznej Szkoły Podstawowej „PIANO” oraz zobowiązania podpisanego przynajmniej przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów) do uiszczania czesnego.

2. Przyjęcie dziecka do Szkoły może nastąpić w trakcie całego roku szkolnego, w miarę posiadania przez Szkołę wolnych miejsc.

3. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmowani są uczniowie na wniosek rodziców, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, a także dzieci, w stosunku, do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy. Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym ukończy 6 lat.

4. Do klas programowo wyższych przyjmuje się uczniów na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł.

5. Uczniów z zagranicy przyjmuje się na podstawie przetłumaczonego świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

6. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „PIANO” poza wyżej wymienionymi zasadami jest :

a) złożenie kompletu dokumentów wymaganych przez Szkołę (dostarczenie przez rodziców opinii nauczyciela przedszkola dla uczniów klasy I),

b)  rozmowa z rodzicem (opiekunem) dziecka,

c) dostarczenie przez rodzica orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w   przypadku gdy taka opinia została wydana.

7. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do pozostałych klas Niepublicznej Szkoły Podstawowej „PIANO” jest:

a) wolne miejsce w danej klasie,

b) złożenie kompletu dokumentów wymaganych przez szkołę,

c) pozytywna weryfikacja wiedzy i umiejętności ucznia z wybranych przedmiotów,

d) pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej,

e) rozmowa z rodzicami. 1

8. Szczegółowe wymagania i terminy na dany rok szkolny ogłasza Dyrektor Szkoły odrębnym zarządzeniem.

9. W przypadku orzeczenia poradni psychologiczno–pedagogicznej o upośledzeniu umysłowym dziecka w trakcie roku szkolnego, organ prowadzący szkołę na wniosek dyrektora szkoły może złożyć wniosek do Kuratorium Oświaty o przeniesienie dziecka do szkoły w rejonie (z uwagi na brak wykwalifikowanej kadry pedagogicznej do pracy z uczniem upośledzonym umysłowo).

10.Prowadzący szkołę w każdym terminie może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do szkoły rejonowej w przypadku, gdy uczeń notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w Statucie a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów.

 

 

 

ROZDZIAŁ XI

RODZICE

 

                                                                            § 40

 

1. Rodzice lub opiekunowie współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci.

2. Rodzice i opiekunowie mają prawo do:

a) informacji o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

b) uczestniczenia w życiu Szkoły oraz wspókształcenia jej oblicza i charakteru,

c) informacji o zasadach oceniania zachowania swoich dzieci,

d) wglądu w sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne,

e) zapoznania się z uzasadnieniem oceny pracy pisemnej,

f) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania oraz pomocy psychologiczno –pedagogicznej,  

3. Rodzice mają obowiązek:

a) kontaktować się ze Szkołą w sprawach dydaktyczno - wychowawczych co najmniej dwa razy w semestrze,

b) reagować na wezwanie Szkoły;

c) przestrzegać postanowień niniejszego Statutu i Regulaminu Szkoły;

d) terminowo uiszczać opłaty;

e) w przypadku rezygnacji z nauki w Szkole uregulować wszystkie zobowiązania wobec Szkoły.

4. Do kontaktów między rodzicami a szkołą służą dziennik elektroniczny i inne środki komunikacji ustalone między rodzicami a szkołą.

 

 

 

ROZDZIAŁ XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

                                                                              § 41

 

1. Szkoła może posiadać własny hymn, sztandar i ceremoniał szkolny.

2. Postanowienie niniejszego Statutu dotyczą wszystkich uczniów, rodziców i pracowników Szkoły.

3. Statut Szkoły dostępny jest na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie szkoły.

4. Z niniejszym Statutem wychowawcy klas zapoznają rodziców na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym. Ze wszystkimi zaistniałymi w późniejszym okresie zmianami niniejszego Statutu zapoznaje rodziców wychowawca klasy na najbliższym zebraniu po dokonaniu zmian.

5. Statut Szkoły może być zmieniony uchwałą właściwych statutowo władz organu prowadzącego z inicjatywy własnej lub na wniosek jednego z organów Szkoły.

6. Organ prowadzący przed zmianą statutu winien zasięgnąć opinii pozostałych organów Szkoły.

 

                                                                              § 42

 

1. Regulaminy organów Szkoły winny być uchwalone najpóźniej w ciągu miesiąca od ich powołania. Zmiana Regulaminu organu Szkoły uchwalana jest przez ten organ prowadzący.

2. Regulaminy organów Szkoły i zmiany w tych Regulaminach zatwierdza organ prowadzący.

 

 

 

§ 43

 

1. Zmiany w statucie, jak też decyzje o likwidacji Szkoły należą do kompetencji organu prowadzącego Szkołę.

2. O decyzji dotyczącej likwidacji Szkoły organ prowadzący jest zobowiązany zawiadomić rodziców uczniów, Kuratora oraz Burmistrza Miasta Człuchów najpóźniej na 6 miesięcy przed likwidacją, która może mieć miejsce wyłącznie z końcem roku szkolnego.

 

 

§ 44

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami oświatowymi.

 

§ 45

Na terenie szkoły wprowadza się jako organ doradczy „STOWARZYSZENIE RODZICÓW DLA PIANO”

 

§ 46

 

Statut wchodzi w życie z dniem 13 września 2021 roku- uchwała Rady Pedagogicznej.

 

 

 

 

Załącznik nr 1. Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej 

 

 

Szkoły Podstawowej „PIANO” w Człuchowie.